Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3512
Title: Capparis Ovata'dan izole edilen bileşiklerin in-vitro anti-enflamatuar etkilerinin araştırması
Other Titles: Inestigation of the in vitro anti-inflammatory effects of some compounds isolated from Capparis Ovata
Authors: Alfa, Hajarat Abilo
Advisors: Alaattin Şen
Keywords: Capparis ovata
Enflamasyon
NF?B
Nitrik Osksit
iNOS
Inflammation
Nitric oxide
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Enflamasyon, enfeksiyon ve doku hasarına karşı hücresel ve humoral düzeyde oluşan güçlü bir fizyolojik cevaptır ve kanser dahil çok çeşitli hastalıkların başlama ve ilerleme süreçlerinde kritik rol oynar. Enflamasyon sürecinde hasarlı dokularda üretilen aşırı nitrik oksit üretiminden makrofaj kökenli iNOS enzimi sorumludur. RAW 264.7 hücrelerine lipopolisakkarit (LPS) uygulanması, iNOS ekspresyonunda ve nitrik oksit sentezinde artışa neden olur. Nitrik oksit, iNOS tarafından aşırı miktarda üretilir ve karsinogenez, ateroskleroz, otoimmün hastalıklar, astım, artirit, multiple skleroz, kolit, nörodejeneratif hastalıklar, tümör gelişimi ve septik şok gibi pek çok patolojik süreçte merkezi rol oynar. iNOS inhibitörlerinin, osteoartirit, deneysel otoimmün miyokardit, multipl skleroz ve septik şok gibi pek çok hastalığın patolojisinde olumlu rol oynamaktadır. iNOS enzim aktivitesinin inhibisyonu pek çok hastalığın tedavisinde önemli yer tutar. Bu çalışmada, Capparis ovata’dan izole edilen ursolik asit, beta- sitosterol, olean-12-en-28-ol, 3? pentakosanoat ve rutin bileşiklerinin nitrik oksit sentezi üzerindeki etki mekanizmasının, indüklenebilir nitrik oksit sentaz enzimi (iNOS) ve NF?B yolağı üzerinden araştırılması amaçlandı. Bu amaçla, RAW 264.7 ve HEK293T hücre serileri seçildi. Hücrelerin, lipopolisakkarit (LPS) ile uyarılması iNOS sentezinde artış ve NF?B yolağında aktivasyon sağladı. Bu uyarılmış hücre sisteminde, ursolik asit, betasitosterol, olean-12-en-28-ol, 3? pentakosanoat ve rutin bileşiklerinin, NF-?B yolağı aracılığıyla iNOS sentezi üzerindeki etkileri ortaya kondu. Griess metoduna göre uyarılmış hücrelerin hücre dışı süpernantlarında nitrit miktar ölçümü yapıldı ve ursolik asit, olean-12-en-28-ol, 3? pentakosanoat ve rutin bileşiklerinin uygulanması sonucunda hücrelerde ölçülen nitrit miktarının, sadece LPS ile uyarılmış olan hücrelerde ölçülen nitrit miktarına göre önemli ölçüde azaldığı görüldü. Aynı zamanda NF?B plazmidi transfekte edilmiş ve LPS ile uyarılmış olan hücrelerde NF-?B yolağında gözlenen artışın seçilen bileşikler ile inhibe edilebiliyor oması da bu ileşiklerin iyi bir anti-enflamatuvar etkiye sahip bileşikler olduğunu destekledi. Sonuç olarak, özellikle OPC bileşiğinin doğal bir anti-enflamtuvar ajan olarak kullanılabileceği gösterildi.
Inflammation is a strong physiological response at the cellular and humoral level against infection and tissue damage and plays a critical role in the initiation and progression of a wide variety of diseases, including cancer. In the process of inflammation, the iNOS enzyme of macrophage origin is responsible for the production of excess nitric oxide produced in the damaged tissues. Application of lipopolysaccharide (LPS) to RAW 264.7 cells results in an increase in iNOS expression and nitric oxide synthesis. Nitric oxide is produced in excess by iNOS and plays a central role in many pathological processes such as carcinogenesis, atherosclerosis, autoimmune diseases, asthma, arthritis, multiple sclerosis, colitis, neurodegenerative diseases, tumor development and septic shock. iNOS inhibitors play a positive role in the pathology of many diseases such as osteoarthritis, experimental autoimmune myocarditis, multiple sclerosis, and septic shock. Inhibition of iNOS enzyme activity plays an important role in the treatment of many diseases. The aim of this study is to investigate the effect of ursolic acid, beta-sitosterol, olean-12-en-28-ol, 3? pentakosanoat e and routine compounds isolated from Capparis ovata on nitric oxide synthesis by the inducible nitric oxide synthase enzyme (iNOS) and the NF?B pathway. For this purpose, RAW 264.7 and HEK293T cell lines were selected. The stimulation of macrophage cells by lipopolysaccharide (LPS) increased the synthesis of iNOS and activation in the NF?B pathway. In this induced macrophage cell system, the effects of ursolic acid, beta-sitosterol, olean-12-en-28-ol, 3? pentakosanoat e and routine compounds on iNOS synthesis via the NF?B pathway were demonstrated. According to the Griess method, nitrite levels were measured in extracellular supernatants of excited cells. As a result of the application of ursolic acid, olean-12-en-28-ol, 3? pentakosanoat e and routine compounds, the amount of nitrite measured in the cells was significantly reduced compared to the amount of nitrite measured only in LPS- stimulated cells. It was also concluded that the increase in the NF?B pathway in cells with NF?B plasmid transfected and stimulated with LPS was inhibited by the selected compounds, supporting that the compounds have a good anti-inflammatory effect. As a result, it has been shown that, in particular, the OPC compound can be used as a natural anti-inflammatory agent.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3512
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10244086.pdf4.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 27, 2024

Download(s)

312
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.