Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3542
Title: Dondurulmuş ve çözülmüş ovaryum dokusunda otofajik ölüm yolağında yer alan sinyal proteinlerinden mTOR ve PmTOR ekspresyonunun immunohistokimyasal olarak gösterilmesi
Other Titles: Immunostochemical demonstration of protein Mtor and P Mtor expressıon inautophagic death pathway in frozen and thawed ovarıan tissue
Authors: Toprak, Ümray
Advisors: Gülçin Abban Mete
Keywords: Ovaryum, vitrifikasyon, otofaji, mTOR, PmTOR
Ovary, vitrification, autophagy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kadın hastalarda görülen erken ovaryum yetmezliği veya kanser tedavisi gibi fizyopatolojik durumlar fertilizasyonu olumsuz etkilemektedir. Fertiliteyi korumak için oosit, embriyo ve ovaryum dokusu kriyoprezervasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Kriyoprezervasyon yöntemlerinin içinde vitrifikasyon yöntemi daha az toksik olması nedeniyle tercih edilir. Ancak bazı durumlarda en uygun yöntemler seçilmesine rağmen yine de hücre ölümü görülebilir. Otofaji, programlı hücre ölüm mekanizmalarından biridir. Otofajik aktivitenin kontrolünde belirteç olan mTOR hücrede protein sentezi ve hücresel büyümeyi kontrol eden bir kinazdır. Bu proteinin baskılanması, otofajiyi aktif hale getirir. Çalışmamızda ovaryum dokusunda vitrifikasyon işlemi öncesi ve sonrasında mTOR ve aktif hali olan PmTOR ekspresyonları immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi amaçlandı. Bu çalışmada 12 haftalık Wistar Albino cinsi sıçanlardan alınan ovaryumlar kontrol (n=6) ve vitrifikasyon (n=6) olmak üzere iki grup oluşturuldu. Kontrol grup için alınan ovaryumlar formalin içinde 48 saat tespit edildi. Vitrifikasyon grubu için alınan ovaryumlar, içinde vitrifikasyon solüsyonu bulunan kriyoviallere konularak -120 C? de sıvı azot tankı içinde donduruldu. Bir hafta sonra dokular çözdürüldü. Her iki grup rutin parafin takibine alındı. Her bir dokudan 5 ?m kalınlığında kesitler alındı. Hematoksilen&Eozin boyama ve immünohistokimya işlemi uygulandı. Histolojik boyama yapılan doku örneklerinden tüm foliküller ışık mikroskopunda incelenerek sayımları yapıldı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Folikül sayıları kontrol grubu ve vitrifikasyon grubunda istatiksel olarak farklı değildi. Ovaryum dokusunda gelişimin her aşamasındaki foliküller izlenmekteydi. MTOR ekspresyonu her iki gruptaki bütün foliküllerin granülosa hücrelerinde ve oositlerinde kuvvetli pozitifti. PmTOR ekspresyonu ise kontrol grubundaki oositler ve granulosa hücrelerinde pozitif ekspresyon gösterirken vitrifikasyon işleminin uygulandığı gruptaki oositlerde ve granulosa hücrelerindeki negatif eksprese olmuştu. Sonuç olarak bulgularımıza göre vitrifikasyon işleminin ovaryum dokusunda otofajiyi indüklemediğini saptadık. Literatürde oosit kalitesiyle ilişkilendirilen PmTOR aktivitesinin vitrifiye edilen ovaryum dokularında olmaması vitrifikasyon yönteminin oosit kalitesini bozduğunu düşündürtmektedir.
Physiopathological conditions such as early ovarian failure and cancer treatment negatif affect fertilization in female patient. Cryopreservation method was used oocytes, embryos and ovarian tissues to protect fertility. The vitrification method is minimizing toxic due to vitrification is prefered method in cryopreservation methods. However, in some cases, although the most appropriate methods are selected, cell death can be seen. Autophagy is one of the mechanisms of programmed cell death. Mtor is a protein kinase that controls protein synthesis and cellular growth in the cells. Suppression of this protein activates autophagy. The aim of this study was to investigate the mTOR and active form PmTOR expressions before and after vitrification of the ovary tissue by immunohistochemical method Two groups were formed: control (n= 6) and vitrification (n= 6) of Ovaries from 12-week-old rats in this study. Control group fixed for 48 hours in buffered formalin. Vitrification group were placed in cryovials with vitrification solution and frozen in liquid nitrogen tank at -120 C?. One week later the tissues were thawed. Both groups performed routine paraffin tracking. 5?m sections were taken with microtome from each sample. İmmunohistochemistry examination for mTOR and PmTOR expression and Hematoksilen&Eozin saining were performed. All folikullicles in histologically stained tissues were counted and examined by light microscope. Data were evaluated by using statistical methods. Folikullicle numbers were not statistically different in the control and vitrification groups. foliküllicles showing different developmental stages in ovarian tissue. Mtor ekspression were strongly positive in granulosa cells and oocytes in all foliküllicles in two groups. Although PmTOR has positive expression in oocytes and granulosa cells in control group, it is negative in oocytes and granulosa cells in the vitrification group. In concluiding, based on our findings, we found that vitrification methods did not induce autophagy in ovarian tissue. The PmTOR activity associated with oocyte quality in the literature. However, the absence of PmTOR activity in frozen over tissues suggested that vitrification deteriorates the quality of oocyte.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3542
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÜMRAY TOPRAK YÜKSEKLİSANS TEZİ 2019.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 27, 2024

Download(s)

304
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.