Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3545
Title: Kalça osteoartritli hastalarda bel ağrısı şiddetinin; lumbar lordotik açı, fonksiyonel düzey, yaşam kalitesi ve korku-kaçınma davranışına etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effect of low back pain severity on lumbar lordotic angle, fuctional level, quality of life and fear-avoidance behavior in patients with hip osteoarthritis
Authors: Hareket, Sümena
Advisors: Emine Aslan Telci
Keywords: Kalça osteoartriti, bel ağrısı şiddeti
Hip osteoarthritis, severity of low back pain
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma kalça osteoartritinde bel ağrısı şiddetinin; lumbar lordotik açı, fonksiyonel düzey, yaşam kalitesi ve korku-kaçınma davranışına etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. Kalça osteoartriti tanısı alan toplam 44 hasta (yaş aralığı: 50-78; 43 kadın, 1 erkek) bel ağrısı şiddetine göre iki gruba (Grup 1: 22, Grup 2: 22) ayrılmıştır. Grup 1’e orta-yüksek şiddette (3.5-10 cm) bel ağrısı şikayeti olan hastalar, Grup 2’ye hafif şiddette (0.5-3.49 cm) bel ağrısı şiddeti olan hastalar dahil edilmiştir. Ağrı şiddeti Görsel Analog Skala, kalça eklemi normal eklem hareketi Gonyometre, lumbar bölge normal eklem hareketi Modifiye Schober Testi, kalça fonksiyonu Harris Kalça Skoru, performans Süreli Kalk Yürü Testi, yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili, korku-kaçınma davranışı Tampa Kinezyofobi Ölçeği ve lumbar lordotik açı Surgimapspine (Version:2.2.9.9.6, Nemaris Inc., New York) bilgisayar yazılımı ile değerlendirilmiştir. Gruplar karşılaştırıldığında Grup 1’in, Grup 2’ye göre yaşam kalitesi, yaşam kalitesi-ağrı ve emosyonel reaksiyonlar alt parametre puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Bu çalışmanın sonuçları; kalça osteoartritinde orta-yüksek şiddetli bel ağrısının, hafif şiddetli bel ağrısına göre yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Kalça osteoartriti, bel ağrısı şiddeti, yaşam kalitesi, ağrı, değerlendirme
The aim of our study was to investigate the effect of low back pain severity on lumbar lordotıc angle, functional level, quality of life and fear-avoidance behavior in patients with hip osteoarthritis. A total of 44 patients (age range: 50-78; 43 female, 1 male) with hip osteoarthritis were divided into two groups according to the severity of low back pain (Group 1: 22, Group 2: 22). Group 1 patients with moderate-high low back pain (3.5-10 cm), Group 2 with mild low back pain (0.5-3.49 cm) were included in the study. The pain was assessed according to Visual Analogue Scale, range of motion of the hip was assessed with Goniometer, range of motion of the lumbar spine was evaluated by Modified Schober Test, hip function was evaluated by Harris Hip Score, the performance was evaluated by Timed Up and Go Test, quality of life was evaluated by Nottingham Health Profile, fear-avoidance behavior was evaluated by Tampa Scale of Kinesiophobia and lumbar lordotic angle was assessed with Surgimapspine (Version:2.2.9.9.6, Nemaris Inc., New York) software. When the groups were compared, statistically Group 1's scores of quality of life, quality of life-pain and emotional reactions sub-parameters were significantly higher than Group 2 (p <0.05). The results of this study showed that moderate-high severity of low back pain in hip osteoarthritis negatively affected the quality of life compared to mild severity of low back pain. Keywords: Hip osteoarthritis, severity of low back pain, quality of life, pain, assessment
URI: https://hdl.handle.net/11499/3545
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10250600.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

204
checked on May 27, 2024

Download(s)

332
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.