Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3553
Title: Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde mikrodamar dansitesine anjiogenik faktörlerden endoglin, CD31 ve VEGF'nin etkisi
Other Titles: The effect of angiogenic factors endoglin, CD31 and VEGF on microvessel density in non-small lung cancer
Authors: Rzayeva, Arzu
Advisors: Hülya Çetin
Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, anjiogenez, endoglin, CD31, VEGFR2
Non-small cell lung cancer, angiogenesis, endoglin, CD31, VEGFR2
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Gün geçtikçe artmakta olan kanser görülme oranları ve kansere bağlı ölümler çağımızın ciddi global sağlık sorunlarından biridir. Kardiyovasküler hastalıklardan sonra dünyada ikinci sırada kansere bağlı ölümler görülmektedir. Akciğer kanseri tüm dünyada toplam kanser sayısı içerisinde en sık görülen kanser olup, özellikle sigara kullanımının artmasıyla beraber tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eden, önemli bir hastalık haline gelmiştir. Küçük hücreli akciğer kanseri ise alt tiplerinin en agresif formudur. Tümörlerin gelişiminde ve metastazında anjiogenez önemli bir rol oynamaktadır. Farklı endotel belirteçleri ile hesaplanan mikrodamar yoğunluğunun (MVD) bazı tümörlerde kötü prognoz ve ileri evre ile ilişkili olduğu gösterilmiştir ve buradan hareketle MVD’nin metastazı öngörebileceği ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde mikrodamar dansitesine anjiogenik faktörlerden CD105, CD31, VEGF’nin etkisi doku örneklerinde immünohistokimyasal olarak, serumda CD105 seviyesi Elisa yöntemi ile tespit edilerek akciğer tümörlerinin progresyonu ile ilişkisi incelenmiştir. CD31, CD34 ve CD105, neoanjiogenez derecesinin doğrudan bir göstergesi olarak intratümöral damarların yoğunluğunu vurgulamak için kullanılan endotelyal antijenlerdir. Son zamanlarda CD105'in küçük hücreli dışı akciğer kanserinde anjiyogenezin değerlendirilmesinde CD34 ve CD31'den daha üstün olduğu kanıtlanmıştır, çünkü CD105 aktive edilmiş endotelyal hücreler için daha büyük bir afiniteye sahiptir. Bizim çalışmamızda da CD31 ile mikrodamar yoğunluğunun daha zor tespit edildiği gözlemlenmiştir. CD31 ekspresyonu her iki tümör tipinde nonspesifik boyanma göstermiştir. Serum CD105 seviyesinin küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastaları ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Çalışmamız sonucunda dokuda yüksek CD105 ekspresyonunun daha uzun hastalıksız sağkalım süresi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde immünohistokimyasal olarak damar yoğunluğunun tespitinde CD31 ve VEGFR2 ile karşılaştırdığımızda CD105 antikorunun daha iyi sonuçlar verebileceğini düşünmekteyiz.
Increasing rates of cancer and cancer-related deaths are one of the global severe health problems of our age. Cancer-related deaths are second in the world after cardiovascular diseases. Lung cancer is the most common cancer among the total number of cancers worldwide, and it has become a significant disease that threatens public health all over the world, especially with the increase in smoking. Small cell lung cancer is the most aggressive form of its subtypes. Angiogenesis plays a vital role in the development and metastasis of tumors. Microvessel density (MVD) calculated by different endothelial markers is associated with poor prognosis and advanced stage in some tumors, and it has been suggested that MVD may predict metastasis. In this study, the effect of angiogenic factors CD105, CD31 and VEGF on microvessel density in non-small cell lung cancers was determined immunohistochemically in tissue samples, and CD105 levels were determined by Elisa method in serum, and the relationship between lung tumors and progression was investigated. CD31, CD34, and CD105 are endothelial antigens used to emphasize the intensity of intratumoral vessels as a direct indicator of the degree of neoangiogenesis. Recently, CD105 has proven to be superior to CD34 and CD31 in the evaluation of angiogenesis in non-small cell lung cancer, as CD105 has a higher affinity for activated endothelial cells. In our study, it was observed that the density of microvessel was more difficult with CD31. CD31 expression showed nonspecific staining in both tumor types. Serum CD105 level was not statistically significant among non-small cell lung cancer patients and the control group. Our study showed that high CD105 expression in the tissue was associated with longer disease-free survival. In immunohistochemical non-small cell lung cancers, we suggest that CD105 antibody may provide better results in comparison with CD31 and VEGF’R2.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3553
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ARZU RZAYEVA YÜKSEKLİSANS TEZİ 2019.pdf2.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,512
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.