Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3584
Title: İlkokullarda çalışan öğretmenlerin yöneticileriyle iletişimlerine dair algıları (Çal ilçe örneği)
Authors: Tekin, Ersoy
Keywords: Okul Müdürleri, Denizli, Öğretmen, İletişim
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli ili Çal ilçesinde ilkokullarda çalışan öğretmenlerin yöneticileriyle iletişimlerine ilişkin algı düzeyleri ve bu algılarının farklı değişkenlere göre farklılık gösterip/göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017–2018 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Çal İlçesinde ilkokullarda görev yapan 152 öğretmen oluşturmaktadır. 152 öğretmenin tamamına ulaşılarak anket sorularının tamamına cevap veren 136 öğretmenin cevaplarından araştırma verileri elde edilmiştir. Araştırmada Yüksel (2008)’in geliştirdiği “Yönetici Öğretmen İletişimi Anketi” anketi kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmenlere yönelik kişisel bilgiler, ikinci bölümünde ise öğretmenlerin okullardaki yönetici-öğretmen iletişimine ilişkin görüşlerini belirten 5 basamaklı likert tipi sorulardan oluşmuştur. Ölçeğin güvenilirlik analizine göre Cronbach Alfa değeri 0,816 ölçülmüştür. Bu değer ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan Öğretmenlerin çoğunun kadın, orta yaşlarda, sınıf öğretmenliği branşında, 11-20 yıl kıdem aralığında, eğitim fakültesi mezunu, iletişim becerileriyle ilgili kurs/seminer veya eğitim almadığı ve sosyo ekonomik düzeyi orta düzeyde olanlar olduğu görülmüştür. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda öğretmenlerin yöneticileriyle iletişim algılarına ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin “Okul yöneticimiz öğretmenleri uyarmadan ceza verme eğilimindedir.” maddesine “Hiçbir zaman” şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. En fazla katılım gösterdikleri önermenin ise “Okul yöneticimiz öğretmenlerin de öğrendiği ve öğreneceği şeyler olduğunu düşünür” maddesine “Sık sık” derecesinde olduğu görülmüştür. Genel ortalamanın ise “Bazen” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu veriden öğretmenlerin okul yöneticileriyle iletişimlerinde duruma göre ve bazen düzeyinde farklı yöntem ve teknikleri gözlemledikleri ve kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin yöneticileriyle iletişim düzeylerinin farklı değişkenlere göre durumuna bakıldığında ise cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey değişkenine göre farklılık gösterdiği tespit edilirken; yaş, branş, mesleki kıdem, eğitim düzeyi ve iletişim becerileriyle ilgili eğitim alma/almama değişkenlerinin herhangi bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3584
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ersoy TEKİN Tezsiz Yüksek Lisans Projesi.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

40
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.