Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3585
Title: Tripolis antik kenti (Buldan/Denizli) toprak akarlarının (ACARI) sistematik ve ekolojik yönden incelenmesi
Other Titles: The investigation of systematic and ecological aspects of soil mites (ACAR) in tripolis ancient city (Buldan/Denizli)
Authors: Kassen, Zhanerke
Advisors: Urhan, Raşit
Keywords: Toprak akarları, Ekoloji, Sistematik, Tripolis antik kenti, Denizli, Türkiye
Soil mites, Ecology, Systematics, Tripolis Ancient City, Denizli, Turkey
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Tripolis Antik Kenti’nde (Buldan/Denizli) toprak akarlarının sistematik ve ekolojik yönden incelenmesi amacıyla Mayıs 2018 - Nisan 2019 tarihleri arasında ger-çekleştirilmiştir. 138 farklı lokaliteden yosun, döküntü ve toprak örnekleri alınmıştır. Top-lamda 195 örnekleme yapılmış, toprak akarlarının türleri tespit edilmiş ve dağılımları ince-lenmiştir. Örneklerin analizleri sonucunda üç takıma ait 19.862 birey bulunmuştur. Bulu-nan bireylerin % 66’sı Oribatida ve % 25’i Mesostigmata, % 9’u Trombidiformes takımına aittir. Oribatida takımına ait 20 familya ve 22 tür, Mesostigmata takımına ait 6 familya ve 10 tür, Trombidiformes takımına ait 7 familya ve 8 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin zoocoğrafik dağılımları ve habitat tercihleri verilmiştir. Mev-cut türler temel alınarak iklimsel faktörlerle ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. En yük-sek yoğunluğa ilkbahar mevsiminde ulaşılmış olup, en az yoğunluğa yaz mevsiminde ula-şılmıştır. Bu tez çalışması sonucunda tespit edilen türlerin tamamı Tripolis Antik Kenti için yeni kayıt olup, Zercon tripolisensis sp. nov. türü bilim dünyası için yeni bir tür olarak tanımlanmıştır.
This study was carried out between May 2018 and April 2019 in order to examine the systematic and ecological aspects of soil mites in the ancient city of Tripolis (Bul-dan/Denizli). Moss, litter and soil samples were taken from 138 different localities. Totally, 195 samples were obtained, species of soil mites were determined and distribution was investigated. As a result of the analysis of the samples, 19.862 individuals belonging to three orders were found. The individuals belong to 66% Oribatida, 25% Mesostigmata and 9% Trombidiformes. 22 species belonging to 20 families of Oribatida, 10 species belonging to 6 families of Mesostigmata and 8 species belonging to 7 families of Trombidiformes were determined. Zooographic distributions and habitat preferences of identified species are given. The relationship between climatic factors has been tried to be determined based on the existing species. The highest density was reached in the spring season and the least density was reached in summer. All of the species identified as a result of this study are new records for the ancient city of Tripolis. Moreover, Zercon tripolisensis sp. nov. is described as a new species.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3585
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10257236.pdf4.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on May 6, 2024

Download(s)

148
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.