Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3604
Title: Hepatit olgusunda (HBX) NF-B ve AHR gen etkileşimleri ilişkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of NF-KB and AHR gene interaction in relation to the development of hepatitis
Authors: Ölmez, Nazmiye
Advisors: Şen, Alaattin
Keywords: Hepatoselüler Karsinom, Nükleer Faktör Kappa B, Aril Hidrokarbon Reseptör, HBX
Hepatocellular Carcinoma, Nuclear Factor Kappa B, Aryl Hydrocarbon Receptor, HBX
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Primer karaciğer kanserlerinin %85-90?ını oluşturan Hepatosellüler Karsinom (HCC) dünyada en sık rastlanan kanserlerden olup, risk faktörleri olarak en başta kronik hepatit B (HBV) ve hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonlarıdır. Bu çalışmada, Hepatit B X (HBX) olgusunda, Aril Hidrokarbon Reseptörü (AHR) ve Nüklear Faktör kappa B (NF-?B) genlerinin Hepatit B virüsü ile enfekte edilen insan hepatosellüler karsinom hücre hattında (HepG2-HBV (HBX) ) protein-protein etkileşim potansiyelinin moleküler yaklaşımlar ile aydınlatılması amaçlanmışdı. Bu amaçla etki mekanizma çalışmaları HepG2-HBV (HBX) hücre hattında gerçekleştirildi. Total RNA, HBX pozitif hücrelerden izole edildi. Daha sonra cDNA, oligo-dT primerler kullanılarak toplam RNA'dan ters transkriptaz ile sentezlendi. NF-?B ve AHR genleri gen spesifik primerler kullanılarak Polimeraz zincir reaksiyonu(PZR) ile amplifiye edildi ve DNA ürünleri "pGEM-T easy vector" ile klonlandı. Klonlanan NF-?B ve AHR plazmidleri DH-5? „ya transforme edildi ve daha sonra saf plazmidler izole edildi. Plazmit NF-?B ve AHR genlerinin PZR ürünleri, spesifik restriksiyon enzimleri ile kesildi ve "Flexi Vector System" kullanılarak alıcı plazmitlerin uygun bölgesine klonlandı.Rekombinant plazmitler daha sonra lusiferaz plazmid ile birlikte HBX hücre hattına transfekte edildi. Uygun inkübasyon süresinin sonunda, Renilla geni içeren pGL4.31[luc2P/Gal4UAS/Hygro] pGL4.31 plazmiti transfekte edilen hücrelere eklendi. „Firefly lusiferaz? aktivitesi ölçüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda NF-?B ve AHR genlerinin hepatit B olgusunda etkileşime girdiğini kuvvetle desteklemektedir. Hepatokarsinogenez oluşumunda bu iki transkripsiyon faktörünün etkilişim halinde olup, ekspresyon artışına sebep olmaktadır. Bu etkileşimin nasıl durduralacağı konusunda yapılacak çalışmalarla desteklenirse HBX varlığında oluşan hepatokarsinogenezin önüne geçilerek yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkartılabilir. Bu veriler literatürde yenidir.
Hepatocellular carcinoma (HCC), which constitutes 85-90% of primary liver cancers, is one of the most common cancers in the world, and is the most common risk factors for chronic hepatitis B (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections. In this study, protein-protein interaction in human hepatocellular carcinoma cell line (HepG2-HBV (HBX)) infected with Hepatitis B virus of Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR) and Nuclear Factor kappa B (NF-?B) genes in Hepatitis BX (HBX) case The aim of this study was to elucidate its potential with molecular approaches. For this purpose, mechanism studies were performed in HepG2-HBV (HBX) cell line. Total RNA was isolated from HBX-positive cells. The cDNA was then synthesized by reverse transcriptase from total RNA using oligo-dT primers. NF-?Band AHR genes were amplified by Polymerase chain reaction (PCR) using gene-specific primers and the DNA products were cloned with "pGEM-T easy vector". The cloned NF-?Band AHR plasmids were transformed into DH-5? and then pure plasmids were isolated. The PCR products of plasmid NF-?B and AHR genes were cut with specific restriction enzymes and cloned into the appropriate site of the recipient plasmids using the "Flexi Vector System". Recombinant plasmids were then transfected into the HBX cell line with the luciferase plasmid. At the end of the appropriate incubation period, the plasmid pGL4.31 [luc2P / Gal4UAS / Hygro] pGL4.31 containing the Renilla gene was added to the transfected cells. Dü Firefly luciferase l activity was measured. As a result of the studies, it strongly supports that NF-?Band AHR genes interact in the hepatitis B case. In the formation of hepatocarcinogenesis, these two transcription factors are affected and cause an increase in expression. If these studies are supported by the studies on how to stop it, new treatment methods can be created by preventing hepatocarcinogenesis in the presence of HBX. These data are new in the literature.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3604
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10221281.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 27, 2024

Download(s)

98
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.