Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3607
Title: İşletmelerde dış kaynak kullanımı ve inovasyon ilişkisi
Other Titles: The relationship of outsourcing and innovation in enterprises
Authors: İrmiş, Ayşe
Arpacı, Öncü Yılmaz
Keywords: Dış kaynak kullanımı, inovasyon, stratejik inovasyon, açık inovasyon, inovatif tedarik
outsourcing, innovation, strategic innovation, open innovation, innovative supply
Issue Date: May-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Üretimdeki ve pazardaki değişmelere bağlı olarak gelişen stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda varlıklarını devam ettirebilmek ve sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olmak isteyen işletmelerin iyi yönetilmeleri, stratejik yönetim araçlarından faydalanmaları ve inovatif olmalarının gerekliliği literatürde vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı dış kaynak kullanımı ile inovasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve Türkiye’deki işletmeler ile Avrupa Birliği’nde yer alan işletmeleri dış kaynak kullanımı ve inovasyon ilişkisi açısından incelemektir. Birinci bölümde dış kaynak kullanımı; tanımı, kapsamı, amaçları ve süreçleri açısından incelendikten sonra, alan araştırmasında da temel alınan dış kaynak kullanımının avantajları, dezavantajları ve başarı faktörleri açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölüm, inovasyon ve stratejik inovasyon çerçevesinde yapılandırılmış ve işletmelerde gerçekleşen inovasyon türleri üzerinde durulmuştur. İşletmelerde inovasyon sürecinin unsurları incelenerek, inovasyon stratejileri, temel inovasyon göstergeleri ve inovasyon yönetimi anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise Türkiye ve Türkiye’nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı Avrupa Birliği’ne dâhil üç ülke olan Almanya, İtalya ve Fransa’da faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yöneticilerinden elde edilen mülakat verilerine içerik analizi yapılarak kodlar ve temalar oluşturulmuş, NVivo 12 programı kullanılarak oluşturulan kelime bulutları ve zihin haritaları ile birlikte değerlendirilmiştir. Türkiye’deki işletmelerin üst düzey yöneticilerinden elde edilen anket verileri ise korelasyon analizi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleriyle incelenmiştir. Sonuç olarak işletmelerin inovasyonu ağırlıklı olarak kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri, inovatif dış kaynak kullanımını tercih ettikleri ve inovasyonu açık inovasyon kapsamında tedarik ettikleri belirlenmiştir.
In line with the strategic management approach developed due to changes in production and market, it is emphasized in the literature that the enterprises need to be well managed, to maintain their existence, to benefit from the strategic management tools and to have a sustainable competitive advantage. The aim of this study is to present the relationship of outsourcing and innovation and to examine the enterprises located in Turkey and European Union in terms of outsourcing and innovation. In the first section, after investigation the definition, scope, objectives and processes of outsourcing, it is tried to explain the advantages, disadvantages and success factors of outsourcing based on field research. The second section focuses on innovation categories that are structured within the framework of innovation and strategic innovation. Innovation strategies, basic innovation indicators and innovation management are explained by examining the elements of innovation process in enterprises. As for in the third section, the data of the interviews acquired from senior executives of the enterprises operating in Turkey and operating in Germany, Italy and France which are three countries which Turkey exports and imports at most from the European Union. Content analysis was performed on interview data, codes and themes were performed and evaluated with word clouds and mind maps created using NVivo 12 program. As to the data obtained from surveys of enterprise senior executives in Turkey were examined by correlation analysis, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests. As a result, it has been determined that the enterprises mainly carry out innovation within their own structure, prefer innovative supply and provide innovation within the scope of open innovation.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3607
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10259720.pdf4.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 29, 2023

Download(s)

158
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.