Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3608
Title: Sağlık çalışanlarında bel ağrısının fonksiyonel ve ruhsal durum üzerine etkisi
The effect of low back pain on health care workers' functional and mental status
Other Titles: The effect of low back pain on health care workers' functional and mental status
Authors: Ateş, Aşkın Gökhan
Advisors: Telci, Emine Aslan
Keywords: Sağlık Çalışanları, Bel Ağrısı, Fonksiyonel Durum, Ruhsal Durum, Özürlülük Düzeyi
Health Care Workers, Low Back Pain, Functional Status, Mental Status, Disability Level
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı; sağlık çalışanlarında bel ağrısının fonksiyonel ve ruhsal durum üzerine etkisini incelemek ve bel ağrısı şikayetine sahip sağlık çalışanlarında bel ağrısı şiddeti ile ilişkili olabilecek faktörleri araştırmaktı. Çalışmaya 73 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların sosyodemografik bilgileri araştırmacı tarafından daha önceden hazırlanan forma kaydedildi. Katılımcıların ağrı şiddeti Görsel Analog Skalası ile değerlendirildi ve ağrı lokalizasyonu için vücut diagramı kullanıldı. Katılımcıların fonksiyonel durumu Omurga Fonksiyonları İndeksi, özürlülük durumu Roland Morris Özürlülük Anketi, fiziksel aktivite düzeyi Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi, ruhsal durumu Hastane Anksiyete ve Depresyon Anketi ile değerlendirildi. Sağlık çalışanları bel ağrısı olan (çalışma grubu; 31 kadın, 6 erkek; n=37) ve olmayan (kontrol grubu; 23 kadın, 13 erkek; n=36) olmak üzere iki grupta incelendi. Çalışma grubunu oluşturan bireylerin Görsel Analog Skalasına göre ortalama bel ağrısı şiddeti 5,18±1,35 cm olarak bulundu. Çalışma ve kontrol grubu sosyodemografik özellikleri açısından karşılaştırıldığında bel ağrılı sağlık çalışanlarının çalışma yıllarının kontrol grubuna göre daha uzun olduğu belirlendi (p<0,05). İki grup arasında cinsiyet, vücut kitle indeksi, medeni durum, sigara kullanma alışkanlığı, eğitim süresi (yıl olarak), meslek, gelir düzeyi, günlük çalışma süresi (saat olarak), haftalık çalışma günü ve çalışma sırasında oturma süresi ve bilgisayar başında geçirilen süre (saat olarak) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Bel ağrısı olan sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite düzeyi, fonksiyonel durum, ruhsal durum ve özür düzeyi bel ağrısı olmayan sağlık çalışanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha kötü bulundu (p<0,05). Çalışma grubu incelendiğinde bel ağrısı şiddeti ile toplam çalışma yılı, özür düzeyi, ruhsal durum, fonksiyonel düzey ve fiziksel aktivite düzeyi arasında ilişkili bulundu. Bu çalışmanın sonucu bel ağrısı olan sağlık çalışanlarında toplam çalışma yılının daha uzun olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bel ağrısı olan sağlık çalışanlarında fonksiyonel ve ruhsal durumun olumsuz yönde etkilendiği belirlendi. Bel ağrısı şiddetinin sağlık çalşanlarında özür düzeyi, fonksiyonel durum, ruhsal durum ve fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkili olduğu bulundu.
The aim of this study was to investigate the effect of low back pain on the functional and mental status of health care workers and to investigate the factors that may be related to the severity of low back pain in health care workers with low back pain. 73 cases were included in the study. The sociodemographic information of the cases was recorded by the researcher in a form prepared previously. Pain severity of the cases was evaluated by Visual Analogue Scale and body diagram was used for pain localization. We used Spine Functions Index to evaluate functional status, Roland Morris Disability Questionnaire to evaluate disability level, Physical Activity Assessment Questionnaire to evaluate physical activity level, Hospital Anxiety and Depression Scale to evaluate mental status of the cases. Health care workers were examined in two groups as a study group with low back pain and a control group without low back pain. The average low back pain severity of the study group was found to be 5,18 ± 1,35 cm according to the VAS. When the two groups were compared in terms of sociodemographic characteristics, there was a significant difference only in terms of the “working years” parameter. It was determined that the working years of the cases with low back pain were longer than the others (p <0.05). The level of physical activity, functional status, mental state and disability level of cases with low back pain were found to be significantly worse than others (p <0,05). When the study group was examined, it was found that the severity of low back pain was correlated with the total working years, level of disability, mental status, functional status and physical activity level.
URI: http://hdl.handle.net/11499/3608
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sağlık Çalışanlarında Bel Ağrısı tez.pdf18.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

130
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.