Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/363
Title: Uluslararası fonksiyonellik, özür ve sağlık sınıflandırması kodlama sisteminin farklı özür gruplarında uygulanması: uygulayıcılar arası farklılık
Other Titles: Applying the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in Different Disabilities: Differences between Raters
Authors: Uğur Cavlak
Yarar, Feride
Keywords: ICF, Özür, Az gören çocuklar, Poliomiyelit, Ya?am Kalitesi
ICF, Disability, Low Vision Children, Poliomyelitis, Quality of Life
Issue Date: Nov-2011
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu ara?tırma farklı iki özür grubunda Uluslar arası Fonksiyonellik,Özür ve Sağlık Sınıflandırması (ICF) kodlama sisteminin değerlendiriciler arasındaki uyumunu incelemek ve uygulanabilirliğini göstermek amacıyla yapılmı?tır. Ara?tırmaya az gören 20 çocuk ve Poliomiyelit sekelli 20 birey dahil edilmi?tir. Az gören çocukların ya? ortalaması 11.70±1.92 yıl, Poliomiyelit sekelli bireylerin ya? ortalaması 37.10±1.84 yıldır. Her iki özür grubu için demografik veriler anket formu ve özre uygun ICF kısa set olu?turulmu?tur. Az gören çocuklar için Northwick Park Günlük Ya?am ?ndeksi (NPGYI) ve Az Gören Ya?am Kalite Anketi (AGYKA) kullanılmı?tır. Poliomiyelit sekelli bireyler için Barthel Günlük Ya?am Aktivitesi Testi (BGYAT) ve Notthingham Sağlık Profili (NSP) kullanılmı?tır. Her iki özür grubunda değerlendiriciler arasında genel olarak orta ve yüksek düzeyde uyum bulunmu?tur (Cohen’s Kappa 0.6-0.8). Az görenler çocuklarda ve Poliomiyelit sekelli bireylerde değerlendiriciler arasındaki en iyi uyum ‘hareketle ili?kili yapılar’ parametresinde görülmü?tür. Her iki özür grubunda ICF kısa setler ile ya?am kalitesi anketleri arasında anlamlı ili?ki bulunmu?tur(p<0.05). Bu ara?tırmanın sonuçları farklı iki özür grubu için özüre uygun olu?turulan ICF kısa setlerinin uygulanmasında değerlendiriciler arasında uyum olduğunu ve olu?turulan kısa setlerin rehabilitasyon alanında kullanılabilirliğini göstermi?tir.The aim of this study was to analyze agreement between ICF raters in two different disabilities and to show ICF’s applicability. Twenty children with low vision (mean age: 11.70±1.92 yr.) and 20 subjects with Poliomyelitis sequel (mean age: 37.10±1.84 yr.) were included in this study. A form was instructed to record demographics of the participants. Two ICF core sets were developed for the two different disabilities. Northwick Park Activities Daily Living and Low Vision Quality of Life Scale were used to evaluate the children with low vision. Barthel Activities of Daily Living Index and Notthingham Health Profile were used to assess the participants with Poliomyelitis. It was found that moderate or high agreements (Cohen’s Kappa; 0.6 - 0.8) between the raters in the two groups. The higher agreements in the two groups were found in terms ‘structures related to movement’ of ‘body structures’. Significant relationships between the ICF Core sets and health related quality of life questionnaires were also found in the two groups (p<0.05). The findings indicate that the raters of this study showed a moderate – high agreement in terms of the ICF Core Sets just used in this study. This refers these cores sets can be used in rehabilitation field.
URI: https://hdl.handle.net/11499/363
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

318
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.