Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/367
Title: Tip 2 diyabet ve doca-tuz hipertansif sıçanlarda apelinin etkileri
Other Titles: The effects of apelın ın type 2 dıabetes mellıtus and doca-salt hypertensıve rats
Authors: Kurşunloğlu Akcılar, Raziye
Advisors: Sebahat Turgut
Keywords: Apelin, Apelin Reseptör (APJ), Tip 2 Diyabet, Deoksikortikosteron asetat-tuz, Hipertansiyon
Apelin, Apelin Receptor (APJ), Type 2 Diabetes, Deoxycorticosterone Acetate-salt Hypertension
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Adipoz doku başta olmak üzere çeşitli dokularda eksprese edilen apelinin etki ve fonksiyonları hala tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, tip 2 diyabet ve deoksikortikosteron asetat-tuz modeliyle hipertansiyon oluşturulmuş sıçanlarda apelinin kronik uygulamasının etkilerini araştırdık. Çalışmamızda, 8-10 haftalık erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar Kontrol (K), Kontrol+Apelin (K+A), Hipertansiyon (HT), Hipertansiyon+Apelin (HT+A), Diyabet (DM), Diyabet+Apelin (DM+A), Hipertansiyon+Diyabet (HT+DM) ve Hipertansiyon+Diyabet+Apelin (HT+DM) olmak üzere 8 gruba ayrıldı. Deneyin başlangıcı ve sonrası hayvanların kan basınçları, kan glikoz düzeyleri ve vücut ağırlıkları ölçüldü. Çalışmanın sonunda anestezi altında sıçanlardan doku ve kan örnekleri toplandı. Kalp ve damar doku örneklerinde apelin ve APJ ekspresyon düzeyleri belirlendi. Plazma örneklerinden apelin, insülin, endotelin-1 (ET-1), ACE 2, anjiotensinojen, ANG II düzeyleri çalışıldı. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 10.0 programı kullanılarak istatiksel değerlendirme yapıldı. K+A grubunda K grubuna göre kan basıncı ve plazma angiotensinojen düzeylerinde anlamlı azalma saptanırken, total kalp ağırlığı/son vücut ağırlığı (TKA/SVA), plazma ET-1 ve apelin seviyesinde anlamlı artış saptandı. Bu grupta kalp dokusunda apelin ve APJ ekspresyon düzeyi azalırken, damarda apelin ve APJ ekspresyon düzeyinin arttığı gözlendi. HT+A grubunda HT grubuna göre % vücut ağırlık artışı ve kan basıncı düzeylerinde anlamlı azalma gözlenirken, plazma apelin seviyesinde anlamlı artış görüldü. Bu grupta kalp ve damar dokusunda apelin ve APJ ekspresyon düzeylerinin arttığı gözlendi. DM+A grubunda diyabet grubuna göre kan basıncı, kan glikoz ve plazma insülin düzeylerinde anlamlı azalma gözlendi. Bu grupta plazma apelin düzeyinde anlamlı bir fark gözlenmezken kalp ve damar dokusunda apelin ekspresyon düzeyinin arttığı ve APJ ekspresyon düzeyinin azaldığı saptandı. HT+DM+A grubunda HT+DM grubuna göre kan basıncı, kan glikoz, plazma ANG II, ET-1, angiotensinojen ve insülin düzeylerinde anlamlı azalma gözlenirken, % VA ve TKA/SVA oranında anlamlı bir artış görüldü. Bu grupta plazma apelin düzeyinde anlamlı bir fark gözlenmezken kalp ve damar dokusunda apelin ve APJ ekspresyon düzeylerinin azaldığı saptandı. Sonuç olarak; i.p. verilen apelinin kan basıncını düşürdüğü ve diyabetli ve hipertansif diyabetli sıçanlarda plazma insülin ve kan glikoz düzeylerini azalttığını söyleyebiliriz. Hipertansiyon, tip 2 diyabet ve hipertansiyon+tip 2 diyabet gibi durumlarında apelinin tedavide kullanılabilecek aday bir madde olduğunu düşünmekteyiz. The effects and functions of apelin expressed in various tissues including adipose tissue are still not known exactly. In this study, we have investigated effects of apelin’s chronic application on type 2 diabetes and deoksikortikosteron acetate-salt hypertension rats. In our study, 8-10 week old male rats were used. The rats were divided into 8 groups: Control (C), Control+Apelin (C+A), Hypertension (HT), Hypertension+Apelin (HT+A), Diabetes (DM), Diabetes+Apelin (DM+A), Hypertension+Diabetes (HT+DM) and Hypertension+Diabetes+Apelin (HT+DM+A). The blood pressures, blood glucose levels and body weights of the animals were measured both at beginning and at the end of the study. The tissue and blood samples were collected under anesthesia from rats at the end of the experiment. mRNA analysis was done from heart and vascular tissue samples. Plasma apelin, insulin, endothelin-1 (ET-1), ACE 2, anjiotensinojen, ANG II levels were analyzed. The statistical evaluation was done using SPSS 10.0 programmes. The low levels of the blood pressure and plasma angiotensinojen were found in C+A group according to Controls, also TKA/SVA, plasma ET-1 ve apelin levels were found high in the same group vs C. At this group, we observed that apelin and APJ mRNA expression was decreased in heart tissue and increased in vascular tissue. Blood pressure and % body weight were found decreased in HT+A group according to HT, while plasma apelin level was observed significantly increased in HT+A. Expressions of apelin and APJ in heart and vascular tissue increased in HT+A vs HT. The plasma insulin, blood glucose, blood pressure levels in DM+A group was found significantly low according to the diabetes group. There was no statiscaly significant difference in plasma apelin level between these groups, but the difference between the groups for apelin and APJ mRNA expression in heart and vascular tissue was found significant. The blood pressure, blood glucose, plasma ANG II, ET-1, angiotensinojen and insulin levels in HT+DM+A group were found significantly lower than HT+DM and increased % VA and TKA/SVA were observed in HT+DM+A compared to HT+DM groups. We did not observe significantly difference in plasma apelin level between HT+DM groups but low apelin and APJ mRNA expression were determined in heart and vascular tissue of HT+DM+A according to HT+DM. As a result, we can say that apelin reduce blood pressure in DOCA-salt hypertansive rats and reduce plasma insulin and blood glucose levels in diabetic and DOCA-salt hypertensive+diabetic rats. We think that apelin can be used as a therapeutic agent in the treatment of hypertension, type 2 diabetes and hypertension+type 2 diabetes in the future.
URI: https://hdl.handle.net/11499/367
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
425993.doc2.19 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 27, 2024

Download(s)

28
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.