Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/368
Title: Denizli honaz ilçesi 2009 yılı doğumlarının değerlendirilmesi, sezaryen sıklığı ve buna etkili etmenler
Other Titles: The eveluation of the births of 2009 in honaz, denizli and rate of caesarean and determinants
Authors: Kıllı, Belkız
Advisors: Mehmet Bostancı
Keywords: Sezaryen doğum, normal doğum, sezaryene etkili etmenler
Abstract: Amaç: Denizli Honaz ilçesinde 2009 yılında meydana gelen doğumları değerlendirmek, sezaryen doğumların sıklığını ve doğumların sezaryen ile gerçekleşmesine yol açan etmenleri belirlemek. Yöntem: Denizli Honaz İlçesinde 2009 yılında yapılan kesitsel tipteki bu araştırmada toplam doğum yapan 487 kadının 413’üne (%84,8) ulaşılmıştır. Veriler, anket yöntemi ile toplanmış olup; anket, bağımlı değişkenimiz doğum şekli ve özellikle sezaryenin yanında bağımsız değişken olarak kadının ve ailenin Sosyo-demografik özelliklerini, kadının üreme sağlığı özelliklerini ve bebekle ilgili bazı bilgileri içeren 44 sorudan oluşmaktadır. Anket formu çalışmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle doldurulmuş olup; veri analizinde Ortalama, Standart sapma, frekans ki-kare, Student t testi, Fisher exact testi ve Yates düzeltmesi analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Sezaryen sıklığı %49,6 olup; çözümleme sonuçlarına göre annenin yaşı, çalışıyor olması, öğrenim durumu, ailenin aylık geliri, sağlık güvencesi, aile tipi, ilk evlenme ve ilk doğum yaşı, canlı doğum sayısı, gebeliğin izlenme durumu, doğum yapıldığı yer ve doğum saati, doğum tercihi, önceki doğum şekli, doğum yöntemleri hakkındaki bilgilendirilen yer istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Çalışmamızda sezaryen ile doğum sıklığı Türkiye verilerinin üzerindedir. Sezaryen oranlarındaki artışın belirleyicileri olarak Sosyo-demografik özellikler, jinekolojik özellikler, sağlık hizmeti sunucularının (hekim, ebe, hemşire) tutumu ve doğumun yapıldığı sağlık kuruluşu gösterilebilir. Sezaryen ile doğum, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının önerilerinin üzerinde olup; bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerekir. Objective: To eveluate the births in Honaz of Denizli in 2009, the rate of caesarean and to find the determınants leading to births with caesarean. Method: In this cross-sectional study that performed in Honaz, Denizli in 2009 was reached 413 of 487 women who gave birth (84,8% percent). Datas were collected by means of questionaire. Dependent variable is birth type and especially with caesarean ,independent variable is socio-demographic characteristics. Datas includes 44 questions related to woman reproduction, health features, and infant characteristics. The questionaire was applied by interviewer by means of face to face interviews. In analysis of datas; arithmetic average, standart deviation, frequency, ki-kare, student t test, fisher exact test and yates correction analysises were used. Results: The frequency of caesarean is 49,6 percent. According to results of analysis, age of women, her occupation, monthly income of family, insurance, family type, first marrige, first birth age, rate of live birth, control of pregnancy, place of birth, hour of birth, women’s birth preference, previous bitrh type, place that was informed about the birth were founded meaningful (p<0,05). Conclusion: In our study frequency of caesarean is higher than the rates of Turkey. The determinants of increasing rate of caesarean are socio-demographic characteristics, gynecological features, the behaviors of health care servers (doctor, midwife, nurse) and delivered health institutions. Caesarean section is higher than WHO and Ministry of Health suggest; necessary precautions should be taken.
URI: https://hdl.handle.net/11499/368
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BELKIZ KILLI.doc1.07 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.