Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3680
Title: Ülkelerarası büyüme farklılıklarının açıklanmasında kurumların önemi: panel veri analizi
Other Titles: The Importance of institutions in explaining growth differences between countries
Authors: Yolal, Merve
Anavatan, Aygül
Keywords: Kurumlar, Ekonomik büyüme,Panel veri analizi
Institutions, Economic growth, Panel data analysis
Issue Date: 2017
Abstract: In this study, we have attempted to determine the impacts of institutions and their structures on economic growth using panel data method for the period 2003- 2014 for 107 countries. We have used variables of economic freedom, political rights and civil liberties, and the variables of control of corruption, political stability, rule of law and accountability, which represent the institutional structure to explain growth in the analysis. The findings reveal that there is a positive relationship between institutional structure and economic growth and that the countries exhibit economic development in connection with institutional structures.
Bu çalışmada, kurumlar ve onların sahip olduğu kurumsal yapıların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 107 ülke için 2003-2014 yılları arasını kapsayan dönemde panel veri yöntemi kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analizde ülkelerin ekonomik büyümesini açıklamak amacıyla ekonomik özgürlükler, politik haklar ve sivil özgürlükler ile kurumsal yapıyı temsil eden yolsuzluğun kontrolü, politik istikrar, hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik değişkenleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar kurumsal yapı ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü ilişkinin varlığını göstermekte ve ülkelerin kurumsal yapıları ile bağlantılı olarak ekonomik gelişme sergilediklerini ortaya koymaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3680
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yolal & Anavatan(2017).pdf782.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.