Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3683
Title: Öğretmenlerin öz yeterlikleri İle örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki
Authors: Gülnar, Fatma
Keywords: özyeterlik
anaokulu
Örgütsel bağlılık, özyeterlik, anaokulu
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, “Öğretmenlerin Özyeterlikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkisinin olup olmadığının belirlenmesidir.” Araştırma, betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Okul çalışanlarının öğretmenlerin Özyeterlikleri ile Örgütsel Bağlılıkları arasındaki ilişki açıklamaya yönelik bütünleşik bir model ortaya koyarak modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek amacı ile SPSS analiz programı kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin görüşlerinin çeşitli değişkenler (yaş, öğrenim durumu, mesleki kıdem, okuldaki mesleki kıdem, sendikaya üyelikleri, medeni durum) açısından incelenmesidir. Veriler, öğretmenlerin görev yaptığı okullara araştırmacı tarafından bizzat gidilerek toplanmıştır. Toplanan veriler öncelikle bilgisayar paket programına (SPSS-Statistical Program for Social Sciences) girilerek, istatistiksel işlemlere tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde; frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( X ), standart sapma (ss.) bağımsız örneklem grupları için t-testi, ikiden çok grup ortalamalarının karşılaştırılması için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) hesaplanmıştır. Veriler betimleyici istatistikler ile sunulmuştur. Manidarlık sınamalarında anlamlılık düzeyi olarak ? =0.05 alınmıştır. Araştırma Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi resmi anaokullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler; “kişisel bilgi formu”, “örgütsel bağlılık ölçeği”, “öğretmen özyeterlik inanç ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma, Denizli İli’ne bağlı Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde görev yapmakta olan anaokulu kurumlarındaki Okulöncesi Öğretmenlerini kapsayacaktır. Bu öğretmenlerden tesadüfî örneklem yöntemi ile en az 135 öğretmen veri toplanmıştır. Yapılan t testi ve tek yönlü varyans (Anova)analizleri sonuçlarına göre, Bireysel Farklılıklar Faktörü değişkenin değerlendirmelerine ilişkin öğretmenlerin 1-8 yıl ile 16 yıl ve üstü kıdeme sahip olmalarına göre .05 düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Scheffe testinin sonuçlarına göre, 16 yıl ve üstü kıdeme sahip öğretmenler 9-15 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlere göre olumlu düşünmektedirler. Yapılan t testi ve tek yönlü varyans (Anova)analizleri sonuçlarına göre, Zoraki Bağlılık değişkenin değerlendirmelerine ilişkin öğrenim durumlarına göre öğretmenlerin .05 düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Scheffe testinin sonuçlarına göre, yüksek lisans mezunu öğretmenler ön lisans mezunu öğretmenlerden daha olumlu düşünmektedirler.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3683
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Gülnar.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 27, 2024

Download(s)

116
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.