Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3700
Title: Yargı kararları ışığında Türkiye'de E-Devlet'in hukuki altyapısı
Authors: Özgül, Mehmet Emin
Kudu, Ünsal
Keywords: E-devlet, Bilgi İletişim Teknolojileri, Kanun, Karar
E-Government, Information and Communication Technologies, Law, Decision
Issue Date: May-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: E-devlet ve BİT kavramları, hayatımıza yeni giren kavramlar olmakla birlikte bu kavramlar; hayatımızın her alanını etkilemekte, sağladıkları kolaylıklar kısa sürede benimsenmelerini sağlamaktadır. E-devlet ve BİT’in yoğun kullanımı, beraberinde bu kavramların çeşitli suç tiplerinde araç olarak kullanımını, veri güvenliğine ilişkin teknik altyapı eksikliklerini gündeme getirmiştir. Bu kapsamda, e-devlet ve BİT’in kötüye kullanılması sonucu oluşan yeni suç tiplerine ve veri güvenliğine dair alanı kapsayan birincil ve ikincil mevzuatın yeniden düzenlenmesi, mevzuatımızın teknolojik gelişmelerle uyum sağlayabilecek düzeye getirilmesi, e-devlet ve BİT aracılığıyla yapılan işlemlerin güvenliği bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışma ile e-devlet ve BİT’in tanımları, etkileri, bu kavramalara dair mevzuatımızda, bugüne kadar yapılmış olan değişiklikler vurgulanmaktadır. Edevlet ve BİT’lerin özellikle, idari sistemde ve yargılama faaliyetinde kullanımında, etkileri, eksik yanları varsa buna dair alınabilecek tedbirler, edevlet mevzuatı anlamında mevzuat değişikliğinde izlenebilecek usul ve esaslara odaklanılmaktadır. Araştırma sonunda, elde edilen bilgilere göre, e-devlet ve BİT alanına ilişkin mevzuat değişikliklerinin birincil mevzuat anlamında, ilgili kanunlarda, alanla ilgili maddelerle sınırlı olarak ikincil mevzuat anlamında ise yapım aşaması daha kolay olan yönetmelik ve yönergelerle alana dair boşluklarının doldurulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Henüz, alana dair üst ve genel tanımların yer aldığı çerçeve bir kanuna atıf yapma olanağı bulunmamakta; bu kapsamda, bir e-devlet kanunun ihtiyaç olduğu görülmektedir. Yargılama makamlarının yargılamaya konu, e-devlet ve BİT ile ilgili eylemleri değerlendirilirken işlemlere dair uygulayacakları ilgili kanunun yorumu da önem arz etmektedir. Bu noktada, yargı makamlarının alana hâkimiyetleri, somut olaya uygulayacakları kanunun tespitinde, yargılamanın daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Although the concepts of e-government and ICT are the concepts that are new to our lives, these concepts affect all areas of our lives, and they provide convenience in a short time. The intensive use of e-government and ICT has brought along the use of these concepts as tools in various types of crime and the lack of technical infrastructure for data security. In this context, it is important to reorganize the primary and secondary legislation covering the new types of crime and data security as a result of abuse of e-government and ICT, to bring our legislation to the level that can be compatible with technological developments, and to ensure the safety of the transactions made through e-government and ICTsupply. This study emphasizes the e-government and ICT definitions, effects, and the amendments made so far in our legislation on these concepts. In particular, the use of e-government and ICTs in the administrative system and the judiciary, their effects, their disadvantages, the measures that can be taken, the e-government legislation in terms of legislative changes in terms of the principles and principles that can be followed. At the end of the research, according to the information obtained, the legislative changes related to the e-government and ICT field, in the sense of primary legislation, in the relevant laws, are limited to the items related to the field; In the sense of secondary legislation, it has been determined that the gaps in the field are tried to be filled by the regulations and directives, which are easier to do in the construction phase. Yet, there is a need for an e-government law in this context, since there is no possibility to refer to a framework law in which there are top and general definitions of the field. When evaluating the actions of the judicial authorities related to the judiciary, e-government and ICT, the interpretation of the relevant law to be applied on the transactions is also important. At this point, judicial authorities, the dominance of the field, in the determination of the law to be applied to the concrete event, the judiciary will be made more quickly and accurately.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3700
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10259144.pdf2.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.