Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/371
Title: İki farklı aile sağlığı merkezi’ne kayıtlı doğurgan çağdaki evli kadınların genital hijyen davranışları
Other Titles: The genital hygiene behavior of reproductive age married women registered in two different health care center
Authors: Özgür Sevinç
Özer, Ayşegül
Keywords: Genital hijyen, genital enfeksiyon, sosyoekonomik düzey
Genital hygiene, genital infection, socioeconomic status
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Denizli Merkez ?lçesi’ndeki farklı sosyoekonomik düzeydeki Kınıklı ve Sevindik bölgelerinde yer alan iki Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) kayıtlı 15-49 ya? arası evli kadınların genital hijyen davranı?larını belirlemek ve bu davranı?larla ili?kili deği?kenleri ortaya koymak amaçlanmı?tır. Yöntem: Kesitsel nitelikte bir epidemiyolojik ara?tırma olan bu çalı?ma, Denizli Merkez ?lçesi sınırları içerisinde farklı sosyoekonomik düzeyde iki bölge olan Kınıklı ve Sevindik semtlerinde bulunan ASM’lerde yapılmı?tır. Örneklem büyüklüğü, “evrendeki ki?i sayısının bilinmediği” örneklem formülü esas alınarak ve Karatay ve Özvarı?’ ın (2006) yaptığı çalı?madaki genital enfeksiyon prevalansı (%75) kullanılarak hesaplanmı? olup her bir ASM bölgesi için 300 olmak üzere toplam 600 kadın ile görü?ülmesi planlanmı?tır. Ara?tırma sonunda hedeflenen 600 ki?iye ula?ılmı?tır. Genital hijyen davranı?ları envanteri (GHDE), sosyo-demografik ve obstetrik özelliklere ili?kin soruları içeren anket formu doldurulmu?tur. Ara?tırma verisi 01/09/2012-30/11/2012 tarihleri arasında toplanmı?tır. Ara?tırmanın bağımlı deği?keni genital hijyen davranı?ları, bağımsız deği?keni ise kadınların sosyo-demografik özellikleridir. Sonuçlar SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Sevindik’teki kadınların ilk gebelik ve ilk evlenme ya?ları Kınıklı’daki kadınlara göre anlamlı bir ?ekilde dü?ük bulunmu?tur (p<0,01). Sevindik bölgesinde idrar yolu enfeksiyonu ve disparoni öyküsü olan kadınların GHDE puan ortalamaları dü?ük bulunmu?tur (p<0,05). GHDE’nin tüm sorularına verilen yanıtlara göre, Kınıklı’daki kadınların olumlu genital hijyen davranı?ı oranları, Sevindik’tekilerden anlamlı olarak yüksek bulunmu?tur (p<0,01). Regresyon analizi sonucunda; ya?anılan bölge, öğrenim düzeyi, e? çalı?ma durumu ve aile tipinin genital hijyen davranı?ları üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir etki gösterdikleri belirlenmi?tir (p<0,05). Sosyoekonomik düzeyi farklı iki bölgede ya?amanın GHDE puanları üzerinde diğer faktörlere göre en büyük etkiye sahip olduğu saptanmı?tır (p<0,01). Lojistik regresyon analizi Kınıklı bölgesi için yapıldığında; Kınıklı’da e? çalı?ma durumunun genital hijyen davranı?ları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki gösterdiği saptanmı?tır (p<0,05). Sevindik bölgesi için yapılan lojistik regresyon analizine göre, aile tipinin ve öğrenim düzeyinin genital hijyen davranı?ları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki gösterdikleri saptanmı?tır (p<0,05). Sonuç: Ya?anılan bölge GHDE puanına oldukça etki etmektedir. Ayrıca sosyoekonomik düzey ile ili?kili olarak olumsuz genital hijyen davranı?ları tespit edilmi?tir. Kadınları genital enfeksiyonlardan korumak için halk sağlığı eğitimlerinin yaygınla?tırılması önerilebilir.Purpose: We aimed to determine genital hygiene behavior of married women between 15 to 49 years, who are registered in two different Health Care Centers (HCC) in Kınıklı and Sevindik areas, which are central towns of Denizli and have different socioeconomic status, and to reveal the variables related to this behavior. Method: It is a cross-sectional epidemiologic research study and conducted in HCCs within the borders of Denizli’s central towns, Kınıklı and Sevindik which have different socioeconomic status. Sample growth was calculated based on formula of 'If the number of the universe is unknown/infinite” and by using the genital infection prevalence (75%) of Karatay and Özvarı?’s (2006) study. It was aimed to interview as a total of 600 women, which means 300 women per each HCC. At the end of the study, 600 people were reached who were targeted at the beginning of the study. Genital hygiene behaviors inventory (GHBI) and a questionnaire of socio-demographic, obstetric items were asked. Study data was collected between the dates of 01/09/2012-30/11/2012. The dependent variable of the study was genital hygiene behaviors, and the independent variable of the study was sociodemographic characteristics of women. Results were analyzed by using SPSS, statistics software. Results: The average score of GHBI was detected lower in women with a history of urinary tract infection and dyspareunia (p<0,05). The total GHBI scores, the age of first pregnancy and first marriage among women in Sevindik were significantly lower compared to that in Kınıklı (p<0,01). The total GHBI scores of women in Kınıklı was detected significantly higher between women in Kınıklı compared to the ones in Sevindik (p<0,01). Finally in regression analysis, it was found that living region (Health Care Unit), level of education, working status of the husband and the type of family have an impact on GHBI (p<0,05). It was showed that living in two separate areas with different socioeconomic status has higher impacts on GHBI score compared to other factors (p<0,01). While the regression analysis for Kınıklı region revealed that working condition of the husband has a positive impact on GHBI (p<0,05). The type of family and the level of education were the factors positively affecting the GHBI for Sevindik region (p<0,05). Conclusion: The residential area has an important effect on GHBI score. Moreover, negative genital hygiene behaviors were determined to be related to the socioeconomic status. It can be suggested that public health education should become widespread to protect women from genital infections.
URI: https://hdl.handle.net/11499/371
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10014794.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.