Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3722
Title: Entropy measure to compare the Internet and face to face surveys
Other Titles: Entropi ölçümü ile İnternet’ten yapılan anketler ve yüz yüze yapılan anketlerin karşılaştırlması
Authors: Bardakcı, Ahmet
Balce, Andım Oben
Kantar, Murat
Kalburan, Çetin
Haşıloğlu, Selçuk Burak
Keywords: Entropy, Dispersion, Internet survey, Face-toface survey, Entropi, Yayılım, İnternet anketi, Yüz yüze anket
Abstract: Teknolojideki değişim hayatın her alanında olduğu gibi veri toplama yöntemlerinde de kendini göstermektedir. Bilgisayar ve İnternet kullanımının yaygınlaşması araştırmacılara İnternet ortamında da anket yapabilme olanağı sağlamaktadır. Günümüzde de bu olanaktan gittikçe artan bir şekilde faydalanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Internet ortamında yapılan anketler ile yüz yüze yapılan anketler vasıtasıyla elde edilen veriler arasında farklılık olup olmadığına cevap aranmaktadır. Bu amaçla, iki farklı veri toplama yönteminden ve iki farklı ölçekten (Cetscale ve öz-yeterlik) elde edilen veriler entropi ölçüsü kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, Internet temelli anketlerin öz-yeterlik ölçeği için daha az dağınık cevaplar sağladığını göstermektedir. Ayrıca sonuçlar, ölçeğin yanıt dağılımı üzerinde de etkisinin olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır.
Technological improvements are utilized in data collection methods as in all areas of life. The expansion of computer and Internet use make it possible to conduct a survey on Internet. Today, many researchers take advantage of this opportunity. This paper seeks to answer whether there is any significant difference between data collection methods as Internet and face to face. To reach this objective response patterns from two data collection methods and from two different scales (Cetscale and Self-Efficacy) are investigated by using an entropy measure. Findings reveal that internet based survey provides less dispersed responses for selfefficacy scale in which social desirability effect is less than Cetscale. Furthermore our results provide evidence that scales have also influences over dispersion of responses.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3722
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
entropi iuyd.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 6, 2024

Download(s)

22
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.