Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/373
Title: Mekanik boyun ağrısında mulligan mobilizasyon tekniğinin etkinliği
Other Titles: The effectiveness of mulligan mobilization technique in mechanical neck pain
Authors: Duymaz, Tomris
Advisors: Nesrin Yağcı
Keywords: Mekanik boyun ağrısı, Mulligan Mobilizasyonu, Etkinlik
Mechanical Neck Pain, Mulligan Mobilization, Efficacy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı mekanik boyun ağrısı olan katılımcılarda Mulligan Mobilizasyon tekniğinin etkinliğini araştırmaktır. Yaşları 25-50 arasında değişen toplam 40 katılımcı (35 kadın, 5 erkek) randomize olarak iki gruba (Mulligan Mobilizasyon Grubu ve Kontrol Grubu) ayrılmıştır. Her iki gruptaki katılımcılar ev egzersiz programı almıştır. Katılımcılar 2 haftada 10 seans tedavi edilmiştir. Ağrı (Görsel Analog Skalası), kas kuvveti (stabilizer pressure biofeedback, Hand Held Dinamometre), eklem hareket açıklığı (Üniversal Goniometre), ağrı eşiği (Algometre), özür düzeyi (Boyun Özür Ölçeği), yaşam kalitesi (Nottingham Sağlık Profili), depresyon durumu (Beck Depresyon Ölçeği), servikal performans düzeyi (servikal performans testleri) tedavi öncesi, tedavi sonrası, tedavi bitiminden 1 ay sonrası ve 3 ay sonrasında ölçülmüştür. Her iki grupta tedavi programı sonrasında ağrı şiddeti, ağrı eşiği, kas kuvveti, performans düzeyi, eklem hareket açıklığı, özür, depresyon ve yaşam kalitesinde iyileşme kaydedilmiştir (p<0,05). Gruplar karşılaştırıldığında ağrı şiddeti, derin servikal kas kuvveti, eklem hareket açıklığı, performans testleri özür, depresyon ve yaşam kalitesinde Mulligan Mobilizasyon grubunda anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01). Ağrı eşiğinde (supraspinatus ve infraspinatus kasları hariç) , izometrik kas kuvvetinde ve kısalık testlerinde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Bu çalışmanın sonuçları, mekanik boyun ağrılı katılımcılarda Mulligan mobilizasyon tedavisinin ağrı, eklem hareket açıklığı, kas kuvveti, performans düzeyi, özür, depresif semptomlar ve yaşam kalitesi üzerine pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. The aim of this study was to investigate the effectiveness of Mulligan Mobilization technique in participants with mechanical neck pain. A total of 40 participants (25 female, 5 male) aged between 25 to 50 years were included the study. Participants were randomly divided into two groups as Mulligan Mobilization group and control group. The participants in both groups received home exercise program. The participants were treated 10 times for two weeks. Pain (Visual Analog Scale), muscle strength (stabilizer pressure biofeedback, Hand Held Dynamometer), range of motion (universal goniometer) pain threshold (algometer), disability level (Neck Disability Index), quality of life (Nottingham Health Profile), depressive symptoms (Beck Depression Inventory), cervical performance level (cervical performance tests) were measured at baseline, after the treatment program and repeated 1 month and 3 months after the end of the treatment. In both groups’ pain intensity, pain threshold, muscle strength, performance level, range of motion, disability, depression and quality of life improved after the treatment program (p<0.05). When we compared the groups; pain intensity, deep cervical muscle strength, range of motion, performance tests, disability, depression and quality of life scores a significant differences were found into Mulligan Mobilization group (p<0.01). No significant differences were found in pain threshold (with the exception of supraspinatus and infraspinatus muscles), isometric muscle strength and shortness tests (p>0.05). The results of this study showed Mulligan Mobilization treatment program has positive effects on pain, range of motion, muscle strength, performance level, disability, depressive symptoms and quality of life in participants with mechanical neck pain
URI: https://hdl.handle.net/11499/373
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomris DUYMAZ.pdf7.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

838
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.