Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3737
Title: İllerin insani gelişme endeksinin veri zarflama analizi ile ölçülmesi
Other Titles: Human development index of provinces evaluation by using data envelopment analysis
Authors: Çağlar, Atalay
Keten, Nur Duygu
Keywords: Veri Zarflama Analizi, İnsani Gelişme Endeksi, Eğitim Endeksi, Sağlık Endeksi, Gelir Endeksi
Data Envelopment Analysis, Human Development Index, Education Index, Income Index, Health Index
Source: Ege Üniversitesi
Abstract: İnsani gelişme, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin kıyaslanabilmesi için ülkede yaşayan insanların refah düzeylerini ölçmektedir. İnsanların yaşam düzeylerinin, sağlık hizmetlerinin, eğitimlerinin ve diğer koşulların ekonomik büyüme ile birlikte iyileşmesini ifade eden insani gelişme; UNDP tarafından 1990 yılından beri İnsani Gelişme Endeksi (İGE) olarak hesaplanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Mahlberg ve Obersteiner (2001)’ın İGE’yi Veri Zarflama Analizi (VZA) ile hesaplanmasını önerdiği çalışmayı temel alarak Türkiye’deki illerin 2013 yılındaki İGE’sini belirlemektir. Veriler, UNDP’nin İGE göstergelerine bağlı kalınarak Türkiye’de il bazında 2013 yılı İGE’sini hesaplayan Gülel vd. (2017) çalışmasından elde edilmiştir. Çalışmada ilk olarak VZA modellerinden çıktı yönlü CCR modeli kullanılmıştır. Ayrıca, ikinci bir yaklaşımla çıktıların ağırlıklarının birbirine oranlarına sınırlama getirilerek Garanti Bölgesi (AR) ile de İGE hesaplanmıştır. İki yaklaşımda da son sırada yer alan illerin genel olarak Türkiye’nin doğusunda kalan iller olduğu belirlenmiştir.
Human development measures the level of prosperity of the people living in the country for comparing the development levels of the countries. Human development means the improvement in individuals’ living standards, health services, education and other conditions together with economic growth. It has been calculated as Human Development Index (HDI) by UNDP since 1990. The aim of this study is assessing HDI (2013) of provinces in Turkey by taking into account the study of Mahlberg and Obersteiner (2001) which has been proposed to calculate HDI by means of DEA. The data in this study are taken from Gülel et al. (2017). Firstly the output-oriented CCR model is used. Then HDI is computed using Assurance Region (AR) by introducing restriction on the ratios of outputs’ weights to each other. The results of two approaches indicate that the provinces in the last order are placed in the east of Turkey.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3737
ISSN: 1303-099X
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1 EAB Tam Metin.pdfMakale1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 27, 2024

Download(s)

12
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.