Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/378
Title: Prostat kanserlerinde gadd45 metilasyon düzeyinin yüksek çözünürlüklü erime analizi ile belirlenmesi ve apoptoz ile olası korelasyonun değerlendirilmesi
Other Titles: Determination of gadd45 methylation by high resolution melting analysis in prostate cancer and evaluation of the possible correlation with apoptosis
Authors: Vildan Caner
Can, Özge
Keywords: Prostat kanseri, GADD45?, Bcl-2, Bcl-xL, apoptoz, DNA metilasyonu, HRM
Prostate cancer, GADD45?, Bcl-2, Bcl-xL, apoptosis, DNA methylation, HRM
Issue Date: May-2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Prostat kanseri tüm dünyada erkeklerde en yaygın tanı alan kanser türlerinden biridir ve sıklıkla ölümle sonuçlanmaktadır. Prostat kanserinin patogenezi net olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, önemli hücresel mekanizmalardaki düzensizlikler hastalığın patogenezinde rol oynamaktadır. “Growth Arrest DNA Damage-Inducible 45’’ (GADD45), bu mekanizmalarda yer alan önemli bir gen ailesidir ve GADD45?, GADD45?, GADD45? olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır. Hem hematolojik malignensiler hem de solid tümörlerde GADD45? ekspresyonunda önemli ölçüde azalma olduğu ve kanserli dokularda GADD45? metilasyon düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak, prostat kanserlerinde sözkonusu genin ekspresyon ve metilasyon durumları hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, benign prostat hiperplazi (BPH)’li (60 olgu) ve prostat kanserli (56 olgu) doku örneklerinde GADD45?’nın metilasyon ve ekspresyon durumlarını belirlemek, metilasyon ile ekspresyon profili arasındaki korelasyonu değerlendirmek, ve GADD45?’nın metilasyon ve ekspresyon profillerinin apoptozla olan ilişkisini belirlemektir. Çalışma sonucunda literatürle uyumlu olarak, hematolojik malignensilerin aksine diğer solid tümörlerde olduğu gibi prostat kanserlerinde GADD45? metilasyon sıklığının düşük olduğu, bunun aksine BPH’li doku örneklerinde metilasyon sıklığının daha yüksek olduğu belirlendi (p=0.000). Her iki grupta da GADD45? metilasyonu ve protein ekspresyonu arasında korelasyon yoktu. Bcl-2 ve Bcl-xL ekspresyonu açısından her iki olgu grubu arasında anlamlı fark bulundu (sırası ile p=0.000 ve p=0.003). Prostat kanserli olgularda GADD45? ekspresyonunda anlamlı artış gözlenmesine rağmen, GADD45? ekspresyon durumu ile apoptoz arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Bu çalışmada prostat kanserinde GADD45? metilasyon sıklığının düşük olduğu, prostat kanserinde apoptoz regülasyonunun çok daha karmaşık bir mekanizma ile sağlandığı ve GADD45?’nın tek başına kanser hücrelerini apoptotik sürece yönlendirmediği bulundu. Prostate cancer (PCa) is one of the most common cancer type wordwide in men and it often leads to death. It is believed that deregulation of important cellular mechanisms is involved in the pathogenesis of PCa although the exact mechanism of its pathogenesis has not been clearly elucidated. “Growth Arrest DNA Damage-Inducible 45’’ (GADD45) is one of the most important gene family in these mechanisms and consists of 3 members: GADD45?, GADD45?, GADD45?. It has been reported that there was a significantly reduced expression in GADD45? and methylation of the gene is present at very high frequencies in both solid tumors and hematological malignencies. But, there is no detailed information on protein expression and methylation profiles of the gene in PCa. The aims of this study are to detect the methylation and protein expression profiles of GADD45? in benign prostate hyperplasia (BPH) (60 patients) and PCa (56 patients), to examine the correlation between methylation and protein expression profiles, and also to evaluate whether apoptosis is related to these profiles. In this study, the methylation frequency for GADD45? was quite low in PCa compared with BPH (p=0.000). This was consistent with the literature with the reported the frequency of the gene in solid tumors was lower than in hematological malignencies. In both groups, there was no correlation between GADD45? methylation and protein expression. It was found that there was a significant difference between Bcl-2 and Bcl-xL expressions in both groups (p=0.000 and p=0.003, respectively). It was not found a significant relation between GADD45? expression status and apoptosis although GADD45? expression was higher in PCa than that in BPH. In summary, we found that the methylation frequency of GADD45? was not common in PCa, the regulation of apoptotic pathways is more complex than we expected, and GADD45? is not the only key factor for the cells to direct into the apoptotic process.
URI: https://hdl.handle.net/11499/378
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10006656.doc62.94 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.