Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/386
Title: Ovaryum dokusunda kök hücre varlığının araştırılması
Other Titles: Analysis of stem cell presence in ovarian tissue
Authors: Gök, Duygu
Advisors: Gülçin Abban
Keywords: Ovaryum, Kök hücreler
Ovary, Stem cells
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tezde kök hücre belirteçlerinden Nanog, Oct 3/4, c-Kit ve SSEA-1 ifadesinin yenidoğan, pubertal, ergin ve yaşlı ovaryum dokusundaki varlığı, yerleşimi ve dağılımı incelendi. Çalışmada yenidoğan (n=6), pubertal dönem (n=6), ergin dönem (n=6) ve yaşlı dönem (n=6) Balb/c tipi dişi fare kullanıldı. Nanog, Oct 3/4, c-Kit ve SSEA-1 kök hücre belirteçleri immunohistokimyasal ve reverse transkriptaz polimeraz zincir reaksiyon yöntemleriyle incelendi ve resimlendi. Yenidoğan, pubertal ve ergin dönem ovaryumunda Nanog, Oct 3/4, c-Kit ve SSEA-1 oositlerde pozitifti. Bununla birlikte ergin ovaryum dokularında reaksiyon daha kuvvetli idi. Ayrıca ergin ovaryumunda sekonder ve tersiyer folikül granuloza hücreleri Nanog, Oct 3/4, c-Kit ve SSEA-1 için pozitifti. Yaşlı gruplarda oositler ve granuloza hücreleri tüm belirteçler için negatifti. Yenidoğan gruplarında ovaryum yüzey epiteli Nanog ve Oct 3/4 için pozitifken SSEA-1 ve c-Kit için negatifti. Pubertal dönemde ovaryum yüzey epiteli dört belirteç içinde negatifti. Ergin dönem ovaryum yüzey epiteli ise yalnızca SSEA-1 için negatifti diğer belirteçler için pozitifti. Yaşlı gruplarda ise ovaryum yüzey epiteli tüm belirteçler için pozitif ve negatif gösteren hücrelerden oluştu. Ovaryum kanseri yüksek mortalite oranına sahip olup değişik faktörlere bağlıdır. En son yapılan çalışmalar da embriyonik kök hücrelerinin kanser kök hücrelerine dönüşerek hastalığa neden olduğu hipotezi yaygın olarak kabul edilmektedir. Polikistik Over Sendromu (PCOS) nedeni bilinmeyen endokrin bir hastalıktır. Bu hastalıkta foliküller gelişememekte ovulasyan olmamaktadır. Hastalarda primordial ve primer foliküller olmasına karşın sekonder ve tersiyer foliküller yoktur. PCOS’ta ortaya atılan olası neden anormal oosit üretimidir. Anormal oosit üretiminin ovaryan embriyonik kök hücreleriyle ilgili olabileceği bildirilmektedir. Ovaryum dokusunda pluripotent ve embriyonik kök hücre belirteçlerini ifade eden hücrelerin işlevinin araştırılması preovaryan yetmezlik, polikistik over sendromu ve kanser gibi üreme sistemi hastalıklarının nedenlerinin anlaşılmasında ve tedavisinde oldukça önemli bir yere sahip olacaktır. In our study, we investigated the expression patterns of embryonic stem cell markers including Nanog, Oct 3/4, c-kit and SSEA-1 from the newborn to aging period in ovary tissue. Immunohistochemistry and Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction were used to examine the expression of Nanog, Oct 3/4, c-Kit and SSEA-1 in newborn period (n=6), pubertal period (n=6), adult period (n=6) and aging period (n=6) in ovary tissues. All markers were poorly positive in newborn oocytes, and negative in granulosa cells. Oocytes in newborn, pubertal and adult period were positive for nanog, Oct 3/4, c-Kit and SSEA-1. However, the expression of these markers in adult period was increased. In addition positive reaction for Nanog, Oct 3/4, c-Kit and SSEA-1 was seen in granulosa cells in seconder and tertiary follicles in adult ovary. Ovarian surface epithelium was negative for these markers in pubertal ovary. However in adult ovarian surface epithelium was negative for SSEA-1. In aging ovary, while oocytes and granulosa cells were negative ovarian surface epitelium was positive. Ovary cancer has high mortality rate and also depends on various factors. The most recent studies suggested that embryonic stem cells cause disease by returning to cancer stem cell. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrine disorder and has an unkown cause. Follicles do not develop in these patients and there is no ovulation. Although there are primordial and primer follicles, there are no seconder and primer follicles in this group of patients. It is believed that the reason for polycystic ovary syndrome is abnormal oocyte production. The number of oocytes is very low in preovarian failure and patients have early menapause. These results directed investigators to work on ovarian stem cell. It is suggested that investigations on ovary stem cells and its function and effects on fertility will be helpful to understand mechanisms and to improve treatments for polycystic ovary syndrome, preovarian failure and disease such as cancer.
URI: https://hdl.handle.net/11499/386
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
404105.doc8.98 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on May 6, 2024

Download(s)

82
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.