Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/48023
Title: TELEVİZYON DİZİLERİNDEN ÖRNEKLERLE “KISKANÇLIĞA DAYALI KÖTÜLÜK” TEMSİLİ
Authors: Çerikan, Fidan Uğur
Abstract: XXI. Yüzyıl Türk sosyo-kültürel yaşamında televizyonun büyük bir etkiye sahip olduğuinkâr edilemez bir gerçektir. Kültürel kabuller açısından olumlu ve olumsuz anlamda toplumudeğiştirip dönüştürme yetisine sahip yapısıyla görsel/işitsel basının toplum kültürüyleuyuşmadığı noktalarda zaman zaman toplumsal tepkiler almakla birlikte bu tepkilerinverilmediği ya da durumun göz ardı edildiği de görülmektedir. Türk toplumunun cinsiyet veaile kavramlarının çeşitli tabularla örülü ve toplumsal normlarla çevrili olması butepkilerdeki temel dinamiklerden biridir. Bu dinamikler çerçevesinde özellikle aile fertlerinindışarıdan aynı kişiyle kuracağı cinsel ilişkilerde sınırlar büyük oranda belirlenmiş veyasaların ötesinde bir örfi hukukla şekillendirilmiştir. Bu noktada kardeşlerin aynı kişiylekurabilecekleri ilişkiler çok özel koşullara bağlanmış, sıradanlaşması veya normal bir kabuledönüştürülmesi engellenerek toplumsal reddiyelerle bu yöndeki ilişkilerin önüne geçilmeyeçalışılmıştır. Toplumdaki bu yapıya karşın TV’de özellikle reyting saatlerinde yayınlanan bazıdiziler belirtilen kabullerin ötesine geçerek bu ilişkileri kabul edilebilir ya da normal biryaşam şekli olarak aktarmaktadır.Yukarıdaki ifadelere bağlı olarak bu çalışmada; Türk halkının günlük yaşamında karşılaştığı“kardeş” tiplerin “Fazilet Hanım ve Kızları”, “Kadın” ve “Kardeş Çocukları” adlı dizilerde nasılbir karaktere büründüğü ve düşünsel yapıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Türk halkınıngünlük yaşamında sunulan idealize edilmiş kardeş ilişkileriyle bu dizilerdeki “kardeş” tipialgısının Anadolu insanının bakış açısını, duyarlılıklarını, inanç ve değerlerini yansıtmadığı,toplumsal normlar açısından ahlaki olmayan ilişki çeşitlerinin “kıskançlık” temelli olaraksıradanlaştırıldığı ve bu yapıların üç dizide de şaşırtma, düşündürme, ilgi çekme yollarıdenenerek izlenme oranının arttırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda söz konusudizilerle ilgili üniversite öğrencileriyle orta yaş üstü insanlara doküman analizi yöntemikapsamında anket uygulanmış; anket sonuçlarına göre söz konusu tiplerle ilgilideğerlendirmeler yapılmış ve halkbilimin araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır.Çalışmanın sonucunda; “Fazilet Hanım ve Kızları”,“Kadın” ve “Kardeş Çocukları” dizilerindeki“kardeş” tiplemelerinin işleniş şeklinin Türk toplumunun normlarının bir parçasıymış gibiverilmesinin; özellikle de “kardeş” olgusunun rekabet eden tiplere dönüştürülmesinin vekardeşin kardeşe yaptığı “kötülük”ün çok sıradanmış gibi sunulmasının yansımalarıyorumlanmıştır.
URI: https://doi.org/10.12981/mahder.783960
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/400836
https://hdl.handle.net/11499/48023
ISSN: 1308-4445
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Files in This Item:
File SizeFormat 
document (1).pdf409.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 6, 2024

Download(s)

6
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.