Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/49694
Title: Perimenapozlu ve normal sikluslu kadınlarda fiziksel uygunluğun karşılaştırılması
Other Titles: Comparıson of physical fitness in women with perimenopause and normal mesntrual cycle
Authors: Dinç, Güldane
Advisors: Çalık, Bilge Başakcı
Keywords: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Physiotherapy and Rehabilitation
Fiziksel uygunluk
Physical fitness
Kadınlar
Women
Menopoz
Menopause
Menstrüal siklus
Menstrual cycle
Menstrüasyon
Menstruation
Yaşam kalitesi
Quality of life
Fiziksel uygunluk
perimenopoz
yaşam kalitesi
kadın.
Physical fitness
perimenopause
quality of life
women.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Abstract: Amaç: Fiziksel uygunluk, bireylerin fiziksel etkinlikte bulunma yeteneği veya o yeteneğe ulaşmalarını sağlayan özellikleri içeren bir fiziksel etkinlik ürünüdür. Bu çalışma, perimenopozal dönemdeki kadınlar ile normal sikluslu kadınlar arasındaki fiziksel uygunluğu karşılaştırılmak amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya PAÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran ve dahil edilme kriterlerine uygun olduğuna karar verilen normal sikluslu 51 kadın (yaş ort:39 (35-47) yıl) ve perimenopozlu 51 kadın (yaş ort:48 (39-50) yıl) olacak şekilde toplam da 102 kadın dahil edildi. Katılımcıların sağlıkla ilişkili fiziksel uygunlukları Modifiye Fullerton Fonksiyonel Fitness Testi ile, yaşam kalitesi ise Kısa Form-36 (KF-36) ile değerlendirildi. Bulgular: Gruplar fiziksel uygunluk skorları açısından karşılaştırıldığında, 6 dk yürüme testi skorları arasındaki fark anlamlı iken (p<0.05), diğer alt testlerde farkın anlamlı olmadığı belirlendi (p>0.05). Gruplar yaşam kalitesi açısından karşılaştırıldığında ise; KF-36'nın ağrı alt parametresi açısından, gruplar arası farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05), diğer alt parametreler ve toplam skor açısından, gruplar arası farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu (p>0.05) belirlendi. Sonuç: Çalışmamızın sonucu, perimenopozal dönemdeki kadınların kardiovasküler uygunluklarının azaldığını ve ağrı duyarlılığının arttığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Fiziksel uygunluk, perimenopoz, yaşam kalitesi, kadın.
Purpose: Physical fitness is a physical activity product that includes the ability of individuals to be physically active or to achieve that ability. This study was planned to compare the physical fitness between in women with perimenopause and normal menstrual cycle. Methods: In this study;51 women with normal cycle (mean age: 39(35-47) years) and 51 women with perimenopause (mean age: 48(39-50) years) who applied to the PAU Gynecology and Obstetrics policlinic and were determined to comply with the inclusion criteria a total of 102 women were included. The health-related physical fitness of the participants was assessed by Modifiye Fullerton Functional Fitness Test and the quality of life by Short Form-36 (KF-36). Results: When the groups were compared in terms of physical fitness scores, the difference between the 6-min walking test scores was significant (p<0.05), while the other subtests were not significant (p>0.05). When the groups are compared in terms of quality of life; in terms of pain sub-parameters of KF - 36, it was determined that the difference between the groups was statistically significant (p<0.05); in terms of other subparameters and total score, it was determined that the difference between the groups was statistically insignificant (p>0.05) Conclusion: One of the results of our study showed that in women with perimenopause reduce cardiovascular fitness. Another result of our study showed that in women with perimenopause increase pain sensitivity. Keywords: Physical fitness, perimenopause, quality of life, women.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYktsu7wVVmO-XiT5Dk05yX6zH1c2bbrxLz2f_m7Lq5Ro
https://hdl.handle.net/11499/49694
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.