Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/50276
Title: Postpartum depresyon ve Sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between postpartum depression and health literacy
Authors: Bakan, Gülcan
Savaş, Burcu
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Keywords: Postpartum depresyon
sağlık
okuryazarlık
sağlık okuryazarlığı
doğum
Postpartum depression
health
literacy
health literacy
birth
Issue Date: 2023
Abstract: Amaç: Çalışmamızda, doğum yapmış kadınlarda postpartum depresyon ve sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Mart 2021 – Şubat 2022 tarihlerinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Lohusa Servisi’nde yatmakta olan kadınlarla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Lohusa Servisi’nde yatmakta olan, 18-49 yaş aralığında, çalışmaya katılmayı kabul eden 248 kadın oluşturmaktadır. Postpartum 1. ve 2. günlerindeki kadınlarla görüşülerek araştırma hakkında bilgi verilmiş ve veriler yüz yüze toplanmıştır. Ankette katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini sorgulayan veri toplama formu, depresyon düzeyini ölçen Edinburg Postpartum Depresyon Ölçeği ve katılımcıların sağlık okuryazarlığı düzeyini ölçen Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların EPDÖ’ nden aldıkları puan ortalaması 8,512±6,315 şeklinde hesaplanmıştır. Katılımcıların %27,4 ‘ü EPDÖ’nden 13 ve üzeri puan almış olup riskli grupta kabul edilmiştir. Katılımcıların sağlık okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 95,383±17,684 şeklinde hesaplanmıştır. Katılımcıların postpartum depresyon ve sağlık okuryazarlığı düzeylerini belirleyen boyutlar arasındaki korelasyon analizine bakıldığında sağlık okuryazarlığı ile postpartum depresyon arasında negatif zayıf (p=0.000) ilişki bulunmuştur. Sağlık okuryazarlığı ile postpartum depresyon arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi sonucunda sağlık okuryazarlığı postpartum depresyon düzeyini azaltmaktadır sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Bu çalışmada PPD oranı %27.4 olduğu bulunmuştur. Sağlık okuryazarlığı oranına bakıldığında ise puan ortalaması 95,383±17,684 şeklinde hesaplanmıştır. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin postpartum depresyon riskini azalttığı bulunmuştur.
Objective: In our study, we aimed to determine the relationship between postpartum depression and health literacy in women who have given birth. Materials and Methods: The observation of the study included 248 women, aged between 18-49, who were hospitalized in Afyonkarahisar State Hospital, between the ages of 18-49. Information about the research was gathered face-to-face by interviewing women on the 1st and 2nd days of postpartum. The data collection formula questioning socio-demographic characteristics in the questionnaire, the Edinburgh Postpartum Depression Scale as a measure of stress severity, and the Health Literacy Scale in the health literacy measurement scale it followed were used. Results: All 248 images participating in the study completed the data collection form requested from their own coding. The average score of the participants in the EPDS was calculated as 8.512±6.315. 27.4% of the participants got a score of 13 and above in EPDS and accepted the groups. The mean score of the participants in the health literacy scale was calculated as 95,383±17,684. A weak (p=0.000) relationship was found between weight health literacy and postpartum pregnancy symptoms in the measurement analysis between participants' postpartum pregnancy and health literacy and density dimensions. As a result of the regression analysis conducted to determine the cause and effect relationship between health literacy and postpartum pregnancy, health literacy reduces postpartum pregnancy. Conclusion: It was found that the PPD rate of this situation was 27.4%. If health literacy is generally average, the mean score was calculated as 95.383±17,684. Health literacy consists of computers postpartum cryptocurrencies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/50276
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxJacOG6nJ-SuS7Y_jOhZalwG5UVq95mjWoYL0Bayx_Vl
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10525555.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

370
checked on May 29, 2023

Download(s)

240
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.