Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/52
Title: p-Bromofenilglioksim ve türevlerinin, asitlik ve sıvı-sıvı ekstraksiyon denge sabitlerinin bulunması
Other Titles: The investigation of acidity and liquid-liquid extraction equilubrium constant of p-bromophenylglyoxime and their derivatives
Authors: Karapınar, Emin
Keywords: Oksim
Sıvı-sıvı Ekstraksiyonu
Potansiyometrik Titrasyon
Asitlik Sabiti
Oximes
Liquid-liquid Extraction
Potentiometric Titration
Acidity Ionization Constant
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Series/Report no.: BSP;2008 BSP 015
Abstract: In this study, the acidity constants of some glyoxime derivatives, which could be used for analytical purposes, were determined with the potentiometric titration method, in non-aqueous media using 1x10-3M solutions of each oxime in 2-propanol and the 0.05 N solution of tetrabuthylammoniumhydroxide in 2-propanol as the titrant under nitrogen atmosphere and in 25 oC. The pH values of the oximes corresponding to the semi neutralization points were determined as the pKa constants. The distribution coefficients of the oximes were determined spectroscopically by performing solvent extraction experiments in which dichloromethane was chosen as the immiscible solvent with water and picrates were chosen as metal salts.
Bu çalışmada, analitik amaçlarla kullanılabilir olan bazı glioksim türevlerinin susuz ortamda potansiyometrik titrasyon yöntemiyle asitlik sabitleri tayini her bir oksimin, azot atmosferinde ve 25oC de 2-propanoldaki 1x10-3 M çözeltileri kullanılarak, titrant olarak da tetrabütilamonyumhidroksitin 2-propanoldaki 0.05 N çözeltisi kullanılarak, oksimlerin yarı nötralizasyon noktalarına gelen pH değerleri bu bileşiklere ait pKa değeri olarak bulundu. Oksimlerin değişik pH’larda su ile karışmayan çözücü olarak diklormetan ve metal tuzları olarak pikratlar seçilip, solvent ekstraksiyon deneyleri yapılarak ekstraksiyon denge sabiti spektroskopik olarak belirlendi. Ayrıca metaller ile % ekstraksiyon değişimi, pH-log D ve kompleks oluşum stokiyometrisi incelendi.
URI: https://hdl.handle.net/11499/52
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazan Karapınar.pdfSonuç raporu505.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

482
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.