Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/535
Title: PC-3 ve Lncap prostat kanseri hücre hatlarında ferulik asitin etkisinin araştırılması.
Other Titles: The investigation of the effect of ferulic acid on the pc Lncap prostate cancer cell lines.
Authors: Eroğlu, Canan
Advisors: Yavuz Dodurga
Keywords: Prostat kanseri, Ferulik Asit, Hücre Döngüsü, Apoptoz.
Prostate cancer, Ferulic Acid, Cell Cycle, Apoptosis.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Prostat kanserinin altında yatan genetik deği?imler ve olası sinyal yolakları ile ilgili çe?itli çalı?malar gün geçtikçe artmakta ve yeni tedavi yöntemleri aranmaktadır. Bu çalı?mada, PC-3 ve LNCaP prostat kanseri hücre hatlarında çe?itli besinlerde bulunan, fenolik bir bile?ik olan ferulik asitin (FA) hücre döngüsü sinyal iletimi ve apoptoz yolaklarında gen ekspresyonları üzerine etkilerinin ara?tırılması hedeflenmi?tir. Ferulik asitin hücre canlılığına etkisi XTT yöntemi ile belirlenmi?, IC50 dozu PC-3 hücre hattında 48. saatte 300?M, LNCaP hücre hattında ise 48. saatte 500?M olarak saptanmı?tır. Ferulik asitin PC-3 ve LNCaP hücre hatlarında hücre döngüsü ve apoptoz yolaklarındaki gen ekspresyonu üzerine etkileri gerçek zamanlı PZR ile analiz edilmi?tir. Ferulik asitin PC-3 hücre hattında ATR, ATM, CDKN1A, CDKN1B, E2F4, RB1, TP53, BIK, BAX, CASP1, CASP2, CYCS gen ekspresyonlarında anlamlı artı?a, CCND1, CCND2, CCND3, CDK2, CDK4, CDK6, BCL2 gen ekspresyonlarında ise anlamlı azalı?a neden olduğu görülmü?tür. LNCaP hücre hattında ise CDKN1B, CDKN2B, CASP1, CASP2, CASP8, CYCS, FAS, FASLG, TRADD gen ekspresyonlarında anlamlı artı?, CCNF, CCNT1, CDK6, CDK4, BCL2, XIAP gen ekspresyonlarında anlamlı azalı? bulunmu?tur. Çalı?mada bu hücre hatlarında anlamlı deği?im görülen bazı genlerin protein deği?imleri western blot yöntemi ile değerlendirilmi?tir. FA?nın apoptotik etkileri TUNEL yöntemi ile değerlendirilmi?, PC-3 ve LNCaP hücre hatlarında sırasıyla 2.5±0.47 ve 4.7±2 kat apoptozu indüklediği gözlenmi?tir. PC-3 ve LNCaP hücre hatlarında sırasıyla FA?nın invazyonu %33.6±0.5 ve %23±1.9, koloni olu?umunu ise %38±0.82 ve %40±1.7 oranında baskıladığı görülmü?tür. Sonuç olarak, bulgulara göre PC-3 hücre hattında FA?nın hücre döngüsünü durdurabileceği, LNCaP hücre hattında ise apoptoza neden olabileceği saptanmı?tır. Studies on genetic changes underlying prostate cancer and the possible signaling pathways are getting increased day by day and new treatment methods are being searched for. The present study aims to investigate the effect of ferulic acid, a phenolic compound, found in various aliments, in the PC-3 and LNCaP prostate cancer cell lines, on cell cycle signal transmission and gene expression in apoptosis pathways. The effect of ferulic acid on cell viability was determined via XTT method and the IC50 dose of ferulic acid in PC-3 cell line was found to be 300?M in the 48th hour and in LNCaP cell line it was found to be 500?M in the 48th hour. The effect ferulic acid in PC-3 and LNCaP cell lines on cell cycle and gene expression in the apoptosis pathways were analised with Real-Time PCR. It was observed that ferulic acid in PC-3 cell line caused a significant increase in the gene expressions of ATR, ATM, CDKN1A, CDKN1B, E2F4, RB1, TP53, BIK, BAX, CASP1, CASP2 and CYCS, and a significant decrease in the gene expressions of CCND1, CCND2, CCND3, CDK2, CDK4, CDK6 and BCL2. On the other hand, in LNCaP cell line, a significant increase was seen in the gene expressions of CDKN1B, CDKN2B, CASP1, CASP2, CASP8, CYCS, FAS, FASLG, TRADD and a decrease in the gene expressions of CCNF, CCNT1, CDK6, CDK4, BCL2 and XIAP. In our study, in these cell lines, protein changes of some genes on which a significant change was observed were evaluated with western blot method. The apoptotic effects of FA were evaluated with TUNEL method and it was observed that FA in PC-3 and LNCaP cell lines induced 2.5±0.47 and 4.7±2 fold apoptosis respectively. Also, it was found that FA in PC-3 and LNCaP cell lines suppressed the invasion in the ratios of %33.6±0.5 and %23±1.9 respectively while it surpressed the colony formation in the ratios of %38±0.82 and %40±1.7 respectively. In conclusion, it is considered that FA in PC-3 cell line may lead to cell cycle arrest while it may cause apoptosis in LNCaP cell line.
URI: https://hdl.handle.net/11499/535
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10062829.pdf3.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on May 27, 2024

Download(s)

340
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.