Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/538
Title: Bir üniversite hastanesi yenidoğan yoğun bakım unitesinde premature bebeği yatan ebeveynlerin stres duzeyi ve baş etme yöntemleri.
Other Titles: The methods of stress level and its coping of the parents whose preterm baby is in newborn intensıve care unit of a university hospital.
Authors: Çekin, Burcu
Advisors: Türkan Turan
Keywords: Prematüre Bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Ebeveyn, Stres, Bas Etme.
Preterm Baby, Newborn Intensive Care Unit, Parents Stress, Coping.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu arastırmanın amacı; yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan ebeveynlerin stres düzeylerinin ve bas etme yöntemlerinin belirlenmesidir. Arastırma bir üniversite hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Mart 2012 – Mayıs 2013 tarihleri arasında yatan 101 prematüre bebeği ve ebeveynlerini kapsamaktadır. Veri toplama aracı olarak arastırmacı tarafından literatürden yararlanılarak hazırlanan anne-baba tanıtım formu, bebek tanıtım formu, ebeveynlerin stresle bas etmede kullandıkları yöntemlerin değerlendirilmesi formu, “Stres ile Basa Çıkma Tarzları Ölçeği”, “Sürekli Kaygı Envanteri”, “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba Stres Ölçeği” kullanılmıstır. Arastırmanın yapılabilmesi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Arastırmalar Etik Kurulu’ndan ve arastırmanın yürütüldüğü kurumdan yazılı izin alınmıstır. Arastırmanın verileri SPSS paket programıyla analiz edilmistir. Arastırma sonucunda ebeveynlerin sürekli kaygı puan ortalamaları 44,07±11,43; ebeveynlerin YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği toplamından aldıkları puan ortalamaları 3,23±0,98; Görüntü ve Sesler alt grubu puan ortalaması 3,03±1,03, bebeğin Görünümü ve Davranısları alt grubu puan ortalaması 2,90±1,23, Anne- Baba Rolü alt grubu puan ortalaması 2,90±1,23 bulunmustur. Bebeklerin tanıtıcı özelliklerine göre ebeveynlerin YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeğinde solunum cihazında bağlı olma durumundan etkilendikleri saptanmıstır. Ebeveynlerin tanıtıcı özelliklerine göre ebeveynlerin YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeğinde yasayan çocuk sayısından etkilendiği saptanmıstır. Ebeveynlerin yas grubu, eğitim ve çalısma durumu, evlilik yılları, gebelik sayısı, yasayan çocuk, aileye yardımcı kisi, bebek yası, solunum cihazına bağlanma durumlarından stresle basa çıkma tarzları ölçeği alt boyutlarından etkilendiği bulunmustur. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi çalısanları ebeveynlerin tüm ihtiyaçlarını belirlemek için aile merkezli yaklasım önerilmektedir. The purpose of this research is to determine stress level and the methods of it handling of the parents whose preterm baby is in newborn intensive care unit. The research comprises 101 preterm babies who were in newborn intensive care unit of a university hospital between March 2012 and May 2013. Following forms, which are prepared by the researcher after reviewing the literature, are employed for the data base: Parents identification form, baby identification form, evaluation of methods used by parents for stress coping, “Ways of Coping Inventory”, “Trait Anxiety Inventory” and “Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit (PSS:NICU).” The grant was approved beforehand by the Ethics Committee for Clinical Researches, Medical Faculty of Pamukkale University and by the hospital facility in this research was conducted. The data collected during the research was analysed with SPSS program. The findings of the research are: the middle values for Trait Anxiety Scores for parents: 44,07±11,43, the middle values for the Parental Stressor Scale for Mothers: 3.23±0,98 According to preterm babies’ identification forms, it has been found that parents are affected from respirator attachment in the Parental Stressor Scale. According to parents’ identification form, it has been found that parents are affected form of the number living babies in the Parental Stressor Scale. It has been found that the lower bounds of Ways of Coping Inventory for parents are affected from age group, education and working status, marriage years, the number of pregnancy, living babies, family helper, baby age and put on ventilator status. For determining all the needs of parents, applying family-focused approache is suggested to the Newborn Intensive Care Unit personnel.
URI: https://hdl.handle.net/11499/538
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez pdf.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

502
checked on May 27, 2024

Download(s)

228
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.