Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/539
Title: Önkol seviyesindeki median ve ulnar sinir onarımlarında sonuç ölçümü için kullanılan nicel değerlendirme yöntemleri ile aktivite ve katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Other Titles: Investigation of relationship between activity participation and quantitative assesment methods used as outcome measurement in median and ulnar nerve repairs at forearm level
Authors: Keleşoğlu, Beray
Advisors: Ali Kitiş
Keywords: Periferik sinir, değerlendirme, Rosen skor, aktivite ve katılım.
Peripheral nerve, evaluation, Rosen score, activity and participation.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Periferik sinir yaralanmaları sonrası ortaya çıkan duyu ve motor fonksiyon kayıpları el kullanımında önemli kısıtlanmalara, fiziksel ve sosyal özürlere neden olurlar. Bu çalışmada önkol düzeyinde median ve ulnar sinir onarımı sonrası nicel değerlendirme ölçüm sonuçları ile elin kullanımı, aktivite ve katılım düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmaya önkol düzeyinde median ve kombine median ve ulnar sinir onarımı yapılmış 35 erkek, 9 kadın toplam 44 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 34,27±11,20 yıl idi. Yaralanma sonrası geçen süre ortalama 38,18±18,81 ay olarak belirlendi. Periferik sinire ait fonksiyonların değerlendirilmesi için Rosen Skor (RS) kullanıldı. Günlük yaşamda elin kullanımı, aktivite ve katılım düzeyi Michigan El Sonuç Anketi (MESA) ile değerlendirildi. Onarım bölgesinde sinir bütünlüğünün teyit edilmesi, ayrılma (gap) ve nöroma oluşumlarının belirlenmesi için ultrasonografik (USG) değerlendirme yapıldı. Hastaların ortalama RS toplam puanı 1,99±0,44, MESA toplam puan ortalamaları ise 72,33±17,99 idi. USG değerlendirmelerinde onarım sahasında tüm sinirlerde fuziform kalınlaşma izlendi. Hiç bir sinirde gap ve nöroma oluşumu gözlenmedi. RS toplam puanı ve alt bölüm puanları ile MESA toplam puanı arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Bu çalışmada belirlenen MESA ve RS ilişkisi, yaralanma sonrası sinire ait fonksiyonların değerlendirilmesinin hastanın aktivite ve katılımının kalitesi hakkında bilgi verdiğini destekler niteliktedir. Değerlendirme sonuçları yaralanma sonrası geç dönemde bile, elin kullanımı, hastanın aktivite ve katılım düzeyi hakkında yol göstericidir ve bu sonuçlar ışığında hastaya gerekli iş ve uğraşı pratikleri verilmelidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/539
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10050032.pdf2.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

140
checked on May 27, 2024

Download(s)

4,006
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.