Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/543
Title: Sağ ve sol hemisfer lezyonu olan hemiparetik bireylerde dengenin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of balance ın hemiparetic patients with right and left hemispheric lesion.
Authors: Ünal, Ayşe
Advisors: Filiz Altuğ
Keywords: Hemisferik Lezyon, Hemiparezi, Denge.
Hemispheric Lesion, Hemiparesis, Balance
Abstract: Bu çalı?manın amacı, sağ veya sol hemisferde tek lezyonu olan hastalarda denge yeteneğini kar?ıla?tırmaktır. Bu çalı?maya Modifiye Rankin Skalası için ? 3 puan ve Hodkinson Mental Test için ? 8 puan alan toplam 50 hemisferik lezyonlu birey dahil edilmi?tir. Olgular iki gruba ayrılmı?tır: Grup I’e sağ hemisfer lezyonu olan 25 hasta (ya? aralığı 23-82 yıl) ve Grup II’ye sol hemisfer lezyonu olan 25 hasta (ya? aralığı 24-81 yıl) dahil edilmi?tir. Olguların bağımsızlık seviyelerini belirlemek için Barthel ?ndeksi kullanılmı?tır. Dengelerini değerlendirmek için a?ağıdaki testler kullanılmı?tır: (1) Klinik denge ölçümü için Tek ayak üzerinde durma testi, Zamanlı Kalk-Yürü Testi (ZKYT), 10 metre yürüme testi, Otur-kalk testi ve Berg Denge Skalası kullanılmı?tır. (2) Aletli denge değerlendirmesi için Portatif Bilgisayarlı Kinestetik Denge Cihazı (Sport-KAT 550) kullanılmı?tır. ?ki grup arasında bağımsızlık seviyeleri benzer olarak bulunmu?tur. Grup I’in aritmetik ortalaması 87.40 ± 9.02 (puan aralığı, 75-100) ve Grup II’nin aritmetik ortalaması 87.60±8.30 (puan aralığı, 75-100) (p>0.05). Sonuçlar, denge ölçümlerinde sol hemisfer lezyonu olan hastaların daha iyi sonuç aldıklarını göstermi?tir (p?0.05). Sağ veya sol hemisfer lezyonu olan hastaların denge yetenekleri kötüdür. Beyin lezyonu geçiren hastalarda, hemisferik lezyonun lokalizasyonu ile denge yetenekleri birbiriyle ili?kilidir. Lezyonun lokalizasyonu denge bozukluklarının ?iddetini etkilemektedir. Bu nedenle; fizyoterapi ve rehabilitasyon programı planlandığı zaman hemisferik lezyonlar arasındaki farklılıkların dikkate alınması gereklidir. The aim of this study was to compare balance ability in patients with single lesion of either the right or the left hemisphere. A total of fifty hemipheric lesion survivors having a score of ?3 for Modified Rankin Scale and a score of ?8 for Hodkinson Mental Test were included in this study. The sample was divided in two groups: Group I included 25 patients with right hemispheric lesion (range, 23-82 yrs); Group II included 25 patients with left hemispheric lesion (range, 24-81 yrs). The Barthel Index was used to determine independency level of the sample. The following tests were used to evaluate their balance ability: (1) One leg stand test, Timed Up-Go(TUG) Test, 10-meter walk test, Sit-to-stand test and Berg Balance Scale (BBS) was used to clinical balance measurement. (2) Portable Computerized Kinesthetic Ability Trainer (Sport-KAT 550) was used to for instrumental balance assessment. The independency level of two groups was similar. The median was 87.40±9.02 (range,75-100) for Group I; 87.60±8.30 (range,75-100) for Group II (p>0.05). The results showed that the patients with left hemispheric lesion had better scores for balance measurements (p?0.05). The patients with lesion of either the right or the left hemisphere perform balance ability poorly. Hemispheric lesion location is related to balance disturbances in brain lesion survivors. There is effect of lesion location on severity of balance impairments. That’s why; the differences between hemispheric lesions should be considered when phsiotherapy and rehabilitation program is planned.
URI: https://hdl.handle.net/11499/543
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10029550.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

338
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

288
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.