Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/555
Title: Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında süreç yönetimi: Denizli ticaret odası’nda uygulanması
Other Titles: Process management in professional organisations with public institution status: applicatıon in Denizli chamber of commerce
Authors: Tekin, Bilge
Advisors: İrfan Ertuğrul
Keywords: Süreç, Süreç Yönetimi, Süreç İyileştirme, Meslek Kuruluşları.
Process, Process Management, Process Improvement, Vocational Organizations.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Türkiye, sahip olduğu coğrafi konum ile dünya tarihinin her döneminde önemini korumuş ve bugüne kadar geçen sürede, birçok olaya tanıklık etmiş, yüzyıllardır jeostratejik önemi hiç azalmadan Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi görmüştür. Türkiye’nin dünyaya entegre olması sürecinde ekonomide de ciddi bir kabuk değişimi yaşanmaktadır. Her geçen yıl toplumun ihtiyaç ve beklentileri yükselmektedir. Türkiye sosyoekonomik yapısı içinde önemli bir yeri olan Denizli, kullanılabilir kaynaklarını zamanında, yerinde rasyonel bir düşünce yapısıyla değerlendirerek bugünlere gelmiştir. Bu gelişim aslında adı konmamış bir süreç yönetimi başarısıdır. Geçmişte sözlü kültürle nesilden nesile taşınan bu uygulamaların günümüzde yazılı hale getirilerek “Süreç, Süreç Kavramı ve Yönetimi” vb. adlarla anılmaya başlanmıştır. Bu da sistemli bir çalışmayı gerekli kılmakta, atılan her adımın, daha başlamadan sonucunun öngörülerek atılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sistemin işletilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bugünlere taşınmasında Denizli’de faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının katkısı büyüktür. 1926 yılında kurulan Denizli Ticaret Odası bunların başında gelmektedir. Değişen tüketici tercihlerine uyum, üretim tarzlarında, ulaştırma ve iletişimde, pazarlama stillerinde meydana gelen değişimlere mümkün olan en kısa zamanda intibak edilmesinde ve bu açıdan ihtiyacı hissedilen bilgilerin; yerelde, bölgesel düzeyde ve ülkenin tamamında uygulanması lazım gelen politikaların ortaya konulmasında müspet yönde katkı vermek ve yardım etmek DTO’nun çalışmalarının ana temasını meydana getirmektedir. Süreçlerin Operasyonel Süreçler ve Destek Süreçler olmak üzere iki bölüm halinde incelendiği bu tez çalışmasında, meslek kuruluşlarında süreç yönetimi ve neredeyse bir asra yaklaşan tarihiyle Türkiye, Ege Bölgesi ve Denizli’nin sosyoekonomik hayatında önemli bir yeri olan Denizli Ticaret Odası’nda uygulanan bazı süreçlerin tetkiki ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada, Denizli Ticaret Odası’nda uygulamaya konulan, Entegre Yönetim Sistemi, Akreditasyon Uygulaması, Stratejik Plan Uygulaması ile birlikte işlerlik kazanan süreçlerden ölçme ve değerlendirmesi yapılabilecek olan bazı süreçler ele alınıp değerlendirilmiş, bazı alanlarda iyileştirilme önerilerinde bulunulmuştur. Turkey has always maintained its importance in each period of the world history thanks to its geographical location and witnessed many events up to now and acted as a bridge between the East and the West without losing its geo – strategic importance. Within the process of Turkey’s being integrated into the world, Turkey’s economy is in a serious change. Every passing year, the needs and expectations of our society increase. Having a significant place in socio – economic structure of Turkey, Denizli has come to these days by utilizing its available resources in a timely and reasonable manner. This development is the success of an unnamed process management. Such applications handed down to generation to generation in the past through oral culture has now turned into a written process and today they are referred to as "Processes, Management through Processes, Process Management, etc." Accordingly, a more systematic study is needed and every step must be taken by taking the anticipated results into consideration. Vocational organizations located in Denizli have made great contributions to ensure the sustainability and modernize such system. Founded in 1926, Denizli Chamber of Commerce is one of them. Denizli Chamber of Commerce deals with adaptation to consumers’ preferences, production techniques, transport and communication facilities, ensuring compliance upon learning changes in marketing strategies in a short time and information needed in this respect; contribution to local, regional and nationwide policies In this study, processes at vocational organizations are analyzed in two categories as Operational Processes and Support Processes with the help of some processes applied at Denizli Chamber of Commerce that has an important place in socio – economic life of Turkey, region and Denizli. In the study, Integrated Management System, Accreditation process, Strategic Plan Implementation used at Denizli Chamber of Commerce and some other processes are dealt with in order to make assessment and evaluate thereof and some recommendations are made for the improvement of certain areas.
URI: https://hdl.handle.net/11499/555
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilge TEKİN.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 27, 2024

Download(s)

192
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.