Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/564
Title: Erenlerin bağından adlı mensur şiir metni üzerine metindilbilimsel inceleme.
Other Titles: The textlinguistics study above named erenlerin bağından of prose poem text.
Authors: Özgür Kasım Aydemir
Kekevi, İbrahim
Keywords: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, mensur ?iir, metindilbilim, bağda?ıklık, tutarlılık.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, prose poem, textlinguistics, cohesion, coherence.
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Bu çalı?mada, Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmı?, Erenlerin Bağından adlı mensur ?iir metni incelenmi?tir. Çalı?ma bir metindilbilim incelemesidir. ?nceleme üç bölümden olu?maktadır. Bunlar; küçük yapı, büyük yapı ve üst yapı bölümleridir. Çalı?manın giri? bölümünde dilbilim, metindilbilim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve çalı?manın amacı, kapsamı, kullanılan yöntem hakkında bilgi verilmi?tir. ?ncelemede öncelikle metnin tümceleri numaralandırılmı? ve tümcelerarası ili?kiler belirlenmi?tir. Daha sonra bu ili?kiler sınıflandırılmı?tır. Sınıflandırma, bağda?ıklık ölçütlerine göre yapılmı?tır ve küçük yapı bölümünde kullanılmı?tır. Büyük yapı ve üst yapı bölümlerinde tutarlılık görünümleri incelenmi?tir. ?nceleme sonucunda toplanan veriler değerlendirilmi?tir. ?n this study, Erenlerin Bağından of prose poem text which had been written by Yakup Kadri Karaosmanoğlu has been analysed. The study is textlinguistics study. The study has been composed of three chapters. These is chapters of microstructure, macrostructure and superstructure. The introduction part of the study has informed about linguistics, textliguistics, Yakup Kadri Karaosmanoğlu and aim, content, method of the study. Firstly, sentences of the text of the study has been enumerated and determined sentences between the relations. Afterwards, this relations has been classified. The classification has been made according to criterion of cohesion and used in chapter of microstructure. The appearance of cohorence have been analysed in chapters of macrostructure and superstructure. The collected data has been assessed in result of the study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/564
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İBRAHİM KEKEVİ.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 29, 2023

Download(s)

20
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.