Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/57089
Title: Yeni araştırmalar ışığında İç Kuzeybatı Anadolu'nun MÖ ikinci binyıl kültürleri içindeki yeri
Other Titles: The Inland Northwest Anatolian culture of the second millenium BC in the light of new researches
Authors: Arslan, Fadi̇me
Advisors: Ozan, Ali̇
Sarı, Deni̇z
Keywords: Arkeoloji
Archeology
Publisher: Pamukkale University
Abstract: İç Kuzeybatı Anadolu, Orta Anadolu ve Batı Anadolu'nun kuzey, güney ve sahil kesimi arasında bir kavşak noktası olması nedeniyle birçok kültürel/siyasal etkiye açık bir bölge olma özelliğine sahiptir. Farklı bölgelere olan sınırları ve barındırdığı doğal yolları ile çeşitli nedenlere bağlı insan hareketliliğinin de her zaman ana güzergâhında yer almıştır. Antik Çağlarda kabaca Bithinya ve Frigya'nın bir bölümünü kapsayan İç Kuzeybatı Anadolu'nun tarihöncesi dönemleri ile ilgili bugüne dek çok sayıda araştırma olmakla beraber MÖ İkinci Binyıl kültürleri ile çalışmalar halen daha önemli bir eksik olarak karşımızda durmaktadır. Bu çalışmada erken dönem araştırmalarının yanı sıra yeni kazı ve yüzey araştırmaları ele alınarak İç Kuzeybatı Anadolu'nun M.Ö. İkinci Binyıl kültürlerinin oluşum süreçleri, başta çanak çömlek buluntuları olmak üzere küçük buluntular ve mimari gelenekler ile zaman zaman da yazılı belgeler ışığında ele alınacak ve bölgenin Anadolu MÖ İkinci Binyıl kültürel ve siyasal yapısındaki yeri ortaya konmaya çalışılacaktır.
Since the Inland Northwestern Anatolia, have a junction point between Central Anatolia and the north, south and coast of Western Anatolia, it has the characteristic of being a region open to many cultural/political influences. It has always been on the main route of human mobility due to various reasons with its borders in different regions and its natural communication routes. There have been numerous researches concerning the prehistoric periods of Inland Northwestern Anatolia covering roughly Bithinia and part of Phrygia the Antiquity, the works on the Second Millennium BC still stand as an important lacune. In this study, in addition to early investigations, new excavation and surface surveys were taken into consideration. The formation processes of the Second Millennium BC cultures will be examined especially in the light of pottery. And beside pottery small finds and architectural traditions and written documents will be taken in consideration, and the place of the region in the Anatolian cultural and political structure of the Second Millennium BC will be explored.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cr4SkWLaRMhkDRBjqthpsbjnvcP_RMDNZhPWSYGnUNFoFUTCElaEcCwJAdlUD6NZ
https://hdl.handle.net/11499/57089
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.