Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/57112
Title: Laodıkeıa Septımıus Severus Nymphaeumu
Other Titles: Nymphaeum of Septimius Severus
Authors: Sezgi̇n, Medi̇ha Ayşem
Advisors: Şi̇mşek, Celal
Keywords: Arkeoloji
Archeology
Publisher: Pamukkale University
Abstract: Lykos Vadisi'nin önemli kentlerinden biri olan Laodikeia'da yer alan Septimius Severus Nymphaeumu'nda yürütülen çalışmalar, tezin ana temasını oluşturmaktadır. Nymphaeum, Suriye Caddesi'nin kuzeyinde, Merkezi Agora'nın karşısında yer almaktadır. Nymphaeum'un arşitrav-friz bloğundaki yazıttan anıtsal yapının Zeus Saviour ve Septimius Severus'a (MS 193-211) ithaf edildiği anlaşılmıştır. Çeşme (41,60 x 14,30 m), doğu-batı yönünde ve hippodamik sistemde tek ada üzerinde uzanmaktadır. "U" planlı dikdörtgen havuzlu yapı, üç katlı cephe mimarisine sahiptir ve yapının birinci katı Kompozit, ikinci katı Korinth ve üçüncü katı ise Ion düzenindedir. Çeşme için gerekli olan su, II. Su Dağıtım Terminali'nden sağlanmıştır. Yapıda beş evre belgelenmiş ve çalışmanın tarihsel kapsamı içinde değerlendirilmiştir. Çeşme, Valens Dönemi Depremi sonrasında yapılan onarım ve düzenlemelerle MS 494 yılı Depremi'ne kadar işlevine devam etmiştir. Deprem sonrası ise büyük ölçüde fonksiyonunu kaybederek alan taş ocağı olarak kullanılmıştır. Yapı özelindeki atölye değerlendirmeleri, Laodikeia'da Aphrodisias Dekorasyon Okulu'nun etkileri yanında İç Phrygia Bölgesi ve Lykos Vadisi kentleri arasında özellikle de Hierapolis'le olan etkileşimlerin MÖ 1. yy'ın ikinci yarısında kadar indiğini göstermektedir. Ayrıca bu etkileşimler, Laodikeia'lı ustaların farklı kentlerde gezici çalışmaları şeklinde olabileceği gibi farklı bölgelerde çalışan sanatçıların da vadiye gelerek çalışması şeklinde karşılıklı bir etkileşim şeklinde de açıklanabilir. Septimius Severus Nymphaeumu, Laodikeia'da her yönüyle değerlendirilerek ele alınan ilk ve tek yapı olması bakımından önemli bir yer tutmaktadır.
The studies conducted at the Nymphaeum of Septimius Severus in Laodikeia, one of the most important cities of the Lycus Valley, constitute the main theme of this thesis. The Nymphaeum is located to the north of Syria Street, opposite the Central Agora. The inscription on the architrave-frieze block of the Nymphaeum reveals that the monumental structure was dedicated to Zeus Saviour and Septimius Severus (193-211 AD). The fountain (41,60 x 14,30 m) extends on a single island in the east-west direction in a hippodamic system. The "U"-planned rectangular pool structure has a three-storey facade architecture, with the first floor in Composite, the second floor in Corinthian and the third floor in Ionic order. The water for the fountain was supplied from the Water Distribution Terminal II. Five phases were documented and evaluated within the historical scope of the study. The fountain continued to function until the Earthquake of 494 AD with the repairs and arrangements made after the Valens Period Earthquake. After the earthquake, it mostly lost its function, and the area was used as a quarry. The workshop evaluations specific to the building show that in addition to the influences of the Aphrodisias School of Decoration in Laodikeia, the interactions between the cities of the Inner Phrygia Region and the Lycus Valley, especially with Hierapolis, date back to the second half of the first century BC. In addition, these interactions may have taken the form of traveling work of Laodicean masters in different cities, as well as a reciprocal interaction in the form of artists working in different regions coming to the valley to work.
Description: 08.09.2024 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/57112
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.