Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/572
Title: Duygusal zekâ ve çatışma yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir araştırma.
Other Titles: An examination of the relationship between emotional intelligence and conflict management and a research.
Authors: Mert, Esvet
Advisors: Sabahat Barak Kök
Keywords: Duygusal zekâ, çatışma yönetimi stratejileri.
Emotional intelligence, conflict management strategies.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Hızla değişen koşullar altında insanlar belirsizlik ve değişimlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Yapılan araştırmalar, yaşanan bu süreçlerde karşılaşılan durumların ve sorunların sadece bilişsel zekâ ile çözülemeyeceğini, bununla birlikte duyguların da dahil edildiği duygusal zekâya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Duygusal zekâ, bireyin kendi duygularını fark etmesi, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını hayatını geliştirecek şekilde düzenleyebilme becerisidir. Çatışma yönetimi ise örgüt içerisindeki kişiler, gruplar ya da örgütler arasındaki çatışma düzeylerini kontrol altına alarak taraflar arasındaki uyuşmazlık ve huzursuzluğun örgütün faydasına olacak şekilde yönetilmesidir. Duygusal zekâ ve çatışma yönetimi stratejilerinin ele alındığı bu çalışmanın amacı; bireylerin duygusal zekâ boyutları ve kullandıkları çatışma yönetimi stratejileri arasındaki ilişkilerin saptanması ve incelenmesidir. Araştırma 304 otel çalışanından elde edilen veriler değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Duygusal zekâ ve çatışma yönetiminin boyutları arasında oluşturulan hipotezler doğrultusunda korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlara göre; iyimserlik ile uyma, iyimserlik ile hükmetme, iyimserlik ile uzlaşma, duyguların değerlendirilmesi ile tümleştirme, duyguların kullanımı ile tümleştirme boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Duyguların değerlendirilmesi ile kaçınma boyutu arasında anlamlı ve negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Çalışmada ayrıca değişkenlerle demografik veriler arasındaki farklılıklar da Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis Testleri ile incelenmiştir. Uzlaşma boyutu ile cinsiyet, kaçınma boyutu ile çalışma süresi, tümleştirme ve uzlaşma boyutları ile çalışılan bölüm arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Diğer değişkenlerle boyutlar arasında farklılık bulunamamıştır. People have been coming up against uncertainty and change under rapidly changing conditions. Researches indicate that the situations and problems encountered during this process shall be solved not only via cognitive intelligence, but also the emotional intelligence including emotions shall be required. Emotional intelligence is an individual’s ability to discover his own emotions, to emphatize with others’ emotions. Conflict management is the management of the conflicts and disturbance between the parties for the benefit of the organization by getting the conflict levels among the persons, groups or organizations within the organization under control. The purpose of this study, hereby, the emotional intelligence and conflict management strategies have been discussed is to determine and examine the relationship between the emotional intelligence dimensions of the individuals and the conflict management strategies they use. The research has been done 304 hotel employees. A correlation analysis has been carried out as per the hypotheses developped between the dimensions of emotional intelligence and conflict management. The results have shown that a significant and positive relationship between optimism and compliance, optimism and domination, optimism and reconciliation, evaluation of emotions and integration, use of emotions and integration has been ascertained. A significant and negative relationship between the evaluation of the emotions and avoiding dimension has been ascertained. The differences between demographic datas and variables have been examined via Mann-Whitney and Kruskal-Wallis Tests, as well. Significant differences between reconciliation dimension and gender, avoidance dimension and working time, integration and reconciliation and working section dimensions have been ascertained.
URI: https://hdl.handle.net/11499/572
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esvet Mert.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

168
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

638
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.