Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/578
Title: Perakende sektöründe yoğunlaşma analizi : Denizli ilinde bir uygulama
Other Titles: Retail sector analysis of concentration : an exaple of Denizli
Authors: Ulubağ, Alper
Advisors: İsmail Çeviş
Keywords: Perakende sektörü, monopson, monopol, yoğunlaşma.
Retail sector, monopsony, monopoly, concentration.
Publisher: Pamukkale Üniversiseti Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Rekabet hukuku ile iktisat birbiri ile ilişki içerisindedir. Rekabet hukukunun ilgilendiği temel konu, piyasa hareketleri ve bu hareketlerin piyasada bulunan piyasa aktörleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileridir. Piyasalarda rekabetçi bir davranış görülebileceği gibi rekabetçi olmayan davranışlar da görülebilir. Rekabet otoritelerinin piyasaya müdahale etmesi ve etmemesi hem hukuki hem de iktisadi birtakım araştırmalar sonucunda mümkün olacaktır. İktisat bu ayrımın sistematik ve analitik olarak yapılması yönünde rol üstlenmektedir. Bu tez çalışmasında dünyada ve Türkiye’de perakende sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin rekabet ortamı altında ekonomiye etkileri incelenmiştir. Globalleşme ile birlikte perakende sektöründe meydana gelen satın alma ve birleşmelerin oluşturduğu yoğunlaşma oranlarının monopson ve monopol gücü üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Yoğunlaşma oranları ve alıcı gücü karşısında ülke düzenlemeleri incelenmiştir. Uygulama çalışmasında 2012Q1 ve 2014Q4 döneminde ilişkin Denizli ilindeki perakende sektöründe faaliyette bulunan firmalardan zincir mağaza özelliği taşıyan bir örneklem üzerinden yoğunlaşma ve karlılık ilişkisi ele alınmıştır. Zincir mağazanın şubeleri arasında yoğunlaşma ve piyasa payı ile karlılık arasındaki ilişki ele alınmıştır. Söz konusu ilişki E- Views Paket programı kullanılarak panel veri yöntemi ile analiz edilmiş ve bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular altında klasik yöntem olarak bilinen SCP yönteminin mi yoksa etkin yapı hipotezlerinden hangisinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Economic relations with each other are in competition law. Main topics of interest of competition law, market movements and are the positive and negative impact on the market players in the market movements. Seen in non-competitive behavior it can be seen as a competitive behavior in the market. Does not and will be able to intervene in the market by competition authorities in a number of economic outcomes, both legal research. Economics plays a role in making this distinction systematically and analytically. In this thesis, and developments and their effects on the world economy in recent years under the competitive environment in the retail sector in Turkey were examined. Buying occurred in the retail sector, with globalization and the concentration ratio of monopsony form of mergers and their impact on monopoly power are evaluated. Concentration rates and regulations in the country in spite of buyer power is examined. 2012Q1 and 2014Q4 period for the application to work out the relationship between concentration and profitability of chain stores which feature a sample of companies operating in the retail sector are discussed in Denizli. Branches of chain stores are discussed in the relationship between concentration and market share and profitability. Such relationships were analyzed by E- Views package program using panel data method and the results were obtained. SCP known methods or conventional methods under These findings have been identified which of the active structure hypothesis is valid.
URI: https://hdl.handle.net/11499/578
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALPER ULUBAĞ.pdf2.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

144
checked on May 6, 2024

Download(s)

452
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.