Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/601
Title: Örgütlerde duygusal zeka ve psikolojik yıldırma : Bir araştırma
Other Titles: Emotional intelligence and mobbing in organizations : a research
Authors: Çelenk, İklim
Advisors: Feyzullah EROĞLU
Keywords: Zekâ, Duygu, Duygusal Zekâ, Psikolojik Yıldırma
Intelligence, Emotion, Emotional Intelligence, Mobbing.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Duygusal zekâ; duygularının farkında olma, duygularını etkin kullanabilmedir. Psikolojik yıldırma; bir kişi ya da bir grup tarafından sistematik biçimde bir kişi ya da gruba uygulanan her türlü kötü muamele, şiddet, hor görme ve tehdide maruz kalmadır. Bu çalışmanın amacı, duygusal zekâ ile psikolojik yıldırmaya maruz kalma arasında bir ilişkinin olup olmadığını ve duygusal zekâ ve psikolojik yıldırma değişkenlerin demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğini analiz etmektir. Bu çalışmanın alan araştırması yapılırken kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmaya Denizli il merkezinde 2015-2015 eğitim-öğretim yılında görev yapan çalışmayı kabul eden akademisyenler katılmıştır. Güvenilirlik analizi, Faktör analizi, Mann Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi ve ortalamaları SPSS 15’de analiz edilip yorumlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, duygusal zekâ ile psikolojik yıldırma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Fakat duygusal zekâ ortalamalarına bakıldığında psikolojik yıldırma düzeyi arttıkça duygusal zekâ ortalamasının azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, duygusal zekânın, cinsiyet, meslekteki kıdem süresi, unvan, medeni duruma göre bir farklılık göstermediği, birim açısından farklılık gösterdiği, psikolojik yıldırmanın, meslekteki kıdem ve cinsiyete göre farklılık göstermediği, unvan, birim, medeni duruma göre bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Emotional intelligence is the ability to be aware of one's own emotions and the efficient use of these emotions. Mobbing is any kind of malicious treatment, violence, humiliation, intimidation exposed to any individual or a group systematically by another individual or a group. The aim of the study is to analyse whether there is a relationship between emotional intelligence and mobbing and to find out if the variables of emotional intelligence and mobbing change depending on demographic factors. In this study, convenience sampling method was used. The sample of the study consisted of volunteer academicians working in Denizli city centre during 2014-2015 academic year. Reliability analysis, factor analysis, Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis H test were applied and the means were calculated and analysed using SPSS 15. As a result of the analyses conducted, no significant difference was found between emotional intelligence and mobbing levels. On the other hand, the analyses of emotional intelligence means indicated that when the mobbing level increased, the means of emotional intelligence decreased. In addition, it is found that emotional intelligence doesn't differ depending on gender, seniority level, title and marital status but differs depending on unit; whereas mobbing doesn't differ depending on seniority level and gender but differs depending on title, unit, marital status.
URI: https://hdl.handle.net/11499/601
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İklim Çelenk.pdf2.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

248
checked on May 27, 2024

Download(s)

262
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.