Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/703
Title: Denizli il merkezinde 0-12 ay arası bebeği olan annelerin ani bebek ölüm sendromu konusunda riskli davranışlarının belirlenmesi
Other Titles: Determining maternal behaviors that put infants between 0-12 months at risk of sudden infant death syndrome in the city of Denizli
Authors: Erdoğan, Çiğdem
Advisors: Türkan Turan
Keywords: Ani Bebek Ölüm Sendromu
Riskli Davranış
Anne
Bebek Bakımı
Sudden Infant Death Syndrome
Risky Behavior
Mother
Infant Care
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The aim of this study is to determine the risky behaviors of mothers who have 0-12 month babies towards sudden infant death syndrome. This is a descriptive study. The study was conducted with 456 mothers who have 0-12 month babies and reside in the city of Denizli. The study data were collected using a socio-demographic data collection form, the introductory information form for infants and the risk factors of sudden infant death syndrome form. The study was conducted after institutional permissions and ethics committee approval were obtained. The data were analyzed using the SPSS program. According to the study findings, %77,8 of the mothers prefer to lay their babies down in the non-supine position, and %21,9 cover their babies' faces. Also, %51,1 of mothers do not use pacifiers. It was also found that %10 of mothers smokes during pregnancy and breast feeding, other individuals smoke in the homes of %40,8 babies, and there is no thermometer in the rooms of %61,2 babies. % 28,5 of mothers, sleep with their babies in the same bed, %65,8 use pillows and % 65,5 do not tuck in the bottom and edges of blanket. An analysis of the relationship between the sociodemographic characteristics of the mothers and the risk factors of sudden infant death syndrome indicated that there is a significant correlation between the mothers’ education levels and certain behaviors including covering their baby's face, smoking during pregnancy, sleeping in the same room with their babies, using pillows when the babies sleep, tucking in blankets and having thermometers in the babies’ rooms. A significant correlation was also found between family income levels and tucking in blankets and using pacifiers as well as between the mothers’ professions and using pillows and tucking in blankets and having thermometers in their babies’ rooms. The other significant correlations were between the type of family and using pillows, between the number of children and using pillows, between the age of mother and smoking during pregnancy. These results show that mothers engage in risky behaviors regarding sudden infant death syndrome. It is recommended that nurses should train mothers and provide counseling during their gestation and postpartum period to reduce risky behaviors that can cause the occurrence of sudden infant death syndrome.
Bu araştırma, 0-12 ay arası bebeği olan annelerin ani bebek ölüm sendromu konusundaki riskli davranışlarının belirlenmesi amacıyla planlanmış tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Araştırma Denizli il merkezinde ikamet eden 0-12 ay arası bebeği olan 456 anne ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak sosyodemografik veri toplama formu, bebeğe ait bilgi formu ve ani bebek ölüm sendromu risk faktörleri formu kullanılmıştır. Araştırma kurum izinleri ve etik kurul izni alındıktan sonra uygulanmış ve veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda annelerin %77,8’inin bebeklerini sırtüstü olmayan pozisyonda yatırmayı tercih ettikleri, %21,9’unun bebeğinin yüzünü örttüğü, %51,1’inin emzik kullanmadığı, %10’unun gebelikte ve emzirme döneminde sigara içtiği, bebeklerin %40,8’inin bulunduğu ev ortamında sigara içildiği ve %61,2’sinin odasında derece bulunmadığı, annelerin %28,5’inin bebeğini uyuturken yatak paylaşımında bulunduğu, %65,8’inin yastık kullandığı ve %65,5’sının yorganın ayakucu ve kenarlarını sıkıştırmadığı bulunmuştur. Yapılan bu araştırmada annelerin sosyodemografik özellikleri ile ani bebek ölüm sendromu risk faktörleri arasındaki ilişki incelendiğinde annenin eğitim durumu ile bebeğin yüzünü örtme, gebelikte sigara içme, bebeğiyle aynı odada uyuma, bebeğini uyuturken yastık kullanma, yorganı sıkıştırma durumları, bebeğin odasında derece bulundurma arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ailenin gelir durumu ile yorganı sıkıştırma durumu ve bebeğin emzik kullanması arasında, annenin mesleği ile bebeğini uyuturken yastık kullanma, yorganı sıkıştırma durumları, bebeğin odasında derece bulunması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Aile yapısı ile bebeğini uyuturken yastık kullanma arasında, sahip olunan çocuk sayısı ile bebeğini uyuturken yastık kullanma arasında, annenin yaşı ile gebelikte sigara içme durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar annelerin ani bebek ölüm sendromu açısından riskli davranışlarda bulunduğunu göstermektedir. Hemşirelerin hem gebelik döneminde hem de doğum sonrası dönemde annelere ani bebek ölüm sendromu oluşumuna neden olabilecek riskli davranışlarını en aza indirmek için eğitim ve danışmanlık vermeleri önerilebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/703
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çiğdem Erdoğan.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Çiğdem Erdoğan Onay.pdf184.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on May 27, 2024

Download(s)

268
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.