Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/71
Title: Pelophylax caralitanus (Arikan,1988) türünün habitat tercihlerinin belirlenmesi, bazı populasyonların büyüklüklerinin hesaplanması ve korunması
Authors: Eyüp Başkale
Keywords: Amfibi Populasyonlarının Azalması
Yakala-Markala-Tekrar Yakala Yöntemi
Populasyon Büyüklüğü
Hayatta Kalma Oranı
Bulma olasılığı
İşgal Edilen Alan Oranı
Tanımlayıcı Ekolojik Faktör
Amphibian Decline
Capture-Mark-Recapture Method
Population size
Survival Rate
Detection Probability
Proportion Of Site Occupiency
Explanatory Ecological Factors
Issue Date: 2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Series/Report no.: BSP;2010BSP017
Abstract: Amphibian decline or loss and determining of their reasons have become international concerns. But, effective conservation of amphibian populations is limited by the less number of long-term monitoring studies, the lack of species-specific ecological, and population structure knowledge. Thus, the studies regarding the proportion of site occupiency, detection probability and habitat preference of amphibians were considerable increased recently. But the knowledge of ecological factors affecting amphibian species richness and distributions are very limited in our country. This study primarily concerns with the amphibian species richness, proportion of site occupiency and detection probabilities of P. caralitanus populations. Concurrently, explanatory ecological factors? were determined from regional landscape variables and water chemistry variables which are affected presence of the target species on habitats. Another important subject for amphibian conservation is knowledge of population structure of the target species. For this reason, three years of Capture-Mark-Recapture studies was implemented on 4 localities and was estimated the annual population size of P. caralitanus. In addition, reasons of amphibian decline or loss were further investigated and four main factors negatively effecting amphibian populations were reported in the studied locations of Lakes Region. Meanwhile, conservation action was started and some conservation measures were proposed in order to protect and continue generations of amphibian populations.
Amfibi populasyonlarının azalması veya yok olması ve buna neden olan faktörler saptanması, uluslararası bir ilgi odağı haline gelmektedir. Fakat, amfibi populasyonlarının etkili bir şekilde koruması uzun vadeli gözlem çalışmalarının azlığı, türe özgü ekolojik ve populasyon yapılarında bilgi eksikliği nedeniyle zorla?maktadır. Bu nedenle, son zamanlarda amfibilerin işgal ettikleri alan oranlarını, bulma olasılıklarını ve tercih ettikleri habitatların özelliklerini içeren çalı?malarda ciddi bir artı? meydana gelmi?tir. Fakat ülkemizde amfibi tür zenginliğine ve dağılışına etki eden ekolojik faktörler hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, öncelikle Göller Bölgesinde gösteren P. caralitanus türüne ait populasyonların, işgal ettikleri alan oranları ve bulma olasılıkları hesaplanmıştır. Aynı zamanda, bölgesel habitat özellikleri ve suyun kimyasal değişkenlerinden, türün habitattaki varlığına etki eden faktörler tanımlayıcı ekolojik faktör? olarak saptanmıştır. Amfibi populasyonların korunmasında bilinmesi gereken bir diğer önemli konuda hedef türe ait populasyon yapısıdır. Bu nedenle, YM-T yöntemi uygulanmış ve bu lokalitelerde yaşayan P. caralitanus türüne ait üç populasyonun populasyon büyüklükleri hesaplanmıştır.Ayrıca, amfibi türlerinin azalmasına veya yok olmasına neden olacak faktörler araştırılmış ve Göller Bölgesi‘nde amfibi populasyonlarını olumsuz bir şekilde etkileyen faktörler, dört başlık altında toplanmıştır. Bununla birlikte, amfibi populasyonlarının nesillerinin korunması ve devamı için koruma çalışmaları başlatılmış ve bazı koruma tedbirleri önerilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/71
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eyüp Başkale.pdfBaşlangıç seviyesi projesi3.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

54
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.