Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/744
Title: Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile okul iklimi arasındaki ilişki (Denizli özel eğitim okulları örneği)
Authors: Yıldırım, Yavuz
Keywords: Liderlik Stilleri
Okul İklimi
Özel Eğitim
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Denizli Özel Eğitim Okulları evreni çerçevesinde okul yöneticilerinin liderlik stilleriyle okul iklimi arasında ilişki incelenmiş olup; anlamlı bir ilişki bulgusu saptanmıştır. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubununu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Denizli ili özel eğitim okullarında görev yapan 216 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak, birinci bölümde Bass-Avolio tarafından geliştirilen ve Türkçeye “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği” olarak çevrilen; (Multifactor Leadership Questionnaire -MLQ), İkinci bölüm ise ilköğretim okullarındaki örgüt iklimini belirlemek amacıyla kullanılan ve Yalçınkaya (2000) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgüt İklimi Betimleme Ölçeği”dir. Elde edilen veriler SPSS 16 programına aktarılarak bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri(Aritmetik Ortalama, Standart Sapma) ve Pearson analizi kullanılmıştır. Yapılan proje çalışmasında kullanılan ölçekler neticesinde Denizli Özel Eğitim Okullarında dönüşümcü liderlik stilinin öğretmenler tarafından daha çok tercih edilir, liderlik stili olarak bulgusu saptanmış; dönüşümcü liderlik stili ile örgüt çalışanlarının okul ikliminin samimiyet düzeyinin yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Serbest bırakıcı liderlik stili ile samimiyet arasında alt düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/744
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yavuz Yıldrım.doc554.5 kBMicrosoft WordView/Open
Onay.pdf343.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

116
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.