Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/853
Title: Oksim grubu içeren çok dişli yeni ligantlar ve metal komplekslerinin sentezi
Other Titles: Synthesis of oxime containing new multi dentate ligands and metal complexes
Authors: Topal, Tufan
Advisors: Emin Karapınar
Keywords: Oksim
Bakır Kompleksleri
Homo-heterodinükleer
Trinükleer
Schiff Bazı
Oxime
Copper Complexes
Homo-heteronuclear
Trinuclear
Schiff Base
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this work, 4’-chloroacetophenone, 4’-bromoacetophenone and 4’- methylacetophenone were used as the starting substances. Isonitroso-p-choloroacetophenone,isonitroso-p-bromoacetophenone and isonitroso-p-methylacetophenone has been isolated through the nitrosation reaction between 4’-chloroacetophenone, 4’- bromoacetophenone and 4’-methylacetophenone with butylnitrite in sodium ethoxide medium. Seven new ligands were synthesized as a result of isonitrosoacetohenone derivatives reactions with different aromatic amines (3,4-diaminotoluene, o-phenylenediamine and 4,5-dimethyl-1,2- phenylenediamine). Twenty four novel homo- and heterodinuclear copper(II) complexes were sytnhesized by the addition of metal salts of copper(II) and nickel(II) to the Schiff-based ligands. Density Functional Theory(DFT)-based Ab- initio calculations with the basis set of 6-31G(d,p) were performed to define the molecular structural properties and FT-IR and NMR spectrums of ligands. Identifications of the vibration modes were made on the basis of potential energy distribution (PED). During the comparison of the theoretical and experimental parameters, the scala factors suggested in the literature were used. Study has shown that obtained theoretical optimized structure parameters are in coherence with the experimental results.
Bu çalışmada çıkış maddesi olarak 4’-kloroasetofenon, 4’-bromoasetofenon ve 4’-metilasetofenon kullanıldı. 4’-kloroasetofenon, 4’-bromoasetofenon ve 4’-metilasetofenon’un sodyum etoksitli ortamda n-bütilnitrit ile nitrozolanarak izonitroso-p-kloroasetofenon, izonitroso-p-bromoasetofenon ve izonitroso-p-metilasetofenon elde edildi. İzonitrosoasetofenon türevlerinin farklı aromatik aminler (3,4-diaminotoluen, 1,2-fenilendiamin ve 4,5-dimetil-1,2-fenilendiamin) ile reaksiyonlarından yedi yeni ligant sentezlenmiştir. Schiff bazlı ligantlara Cu(II) ve Ni(II) metal tuzlarının ilavesiyle 24 yeni homo ve heterodinükleer bakır(II) kompleksi elde edilmiştir. Ligantların moleküler yapısal özellikleri ve FT-IR ve NMR spektrumlarını belirlemek için 6-31G(d,p) baz seti kullanılarak Yoğunluk Fonksiyonel Teori (DFT)’ye dayalı ab-initio hesaplamaları gerçekleştirildi. Titreşim mod belirlemeleri potansiyel enerji dağılımı (PED) bazında yapıldı. Teorik ve deneysel yapı parametrelerini kıyaslarken, literatürde önerilen skala faktörleri kullanılmıştır. Elde edilen teorik bulguların, deneysel sonuçlarla oldukça iyi uyum içerisinde olduğu görülmüştür.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2013FBE041 ve 2015HZL014 nolu projeler ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/853
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tufan Topal.pdf3.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 6, 2024

Download(s)

276
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.