Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/873
Title: Ortaöğretim kurumu yöneticilerinin çatışma çözme stilleri( Denizli Örneği )
Authors: Bozdeveci, Kadir
Keywords: Çatışma
Çatışma Yönetimi Tarzları
Okul Müdürü
Ortaöğretim Öğretmeni
Görüş
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma yönetimi stillerini kullanma derecesi ve öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet, sendikalılık durumu ve hizmet süresi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015–2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale merkez ilçelerinde görev yapan ortaöğretim öğretmenleri oluşturmaktadır. “rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 400 öğretmene ulaşılarak veriler toplanmıştır. Ölçek sorularının tamamına cevap veren 350 ortaöğretim öğretmenidir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgi Formu” ve “Çatışma Yönetimi Stratejileri” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,897 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kadın, sendika üyesi ve kıdemlerinin 11-20 yıl aralığında olduğu görülmüştür. ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma yönetimi stillerini kullanma derecesinin “Bazen” düzeyinde olduğu ve okul müdürlerinin çatışma yönetim tarzlarının değişken olduğu duruma göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Denizli ilinde ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin çatışma yönetim tarzlarına ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=2,27) ortalama ile “Okulumuzdaki yöneticiler, hoşuna gitmeyen bir konuda tartışma açılmak istendiğini sezdiğinde karşı tarafla görüşmekten kaçınır.” maddesine “Nadiren” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 3,73) ortalama ile “Okulumuzdaki yöneticiler, öğretmenler arasında uyuşmazlığa neden olan konuları detaylı olarak gözden geçirir.” maddesine “Sık sık” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Buradan hareketle katılımcı öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticiler, hoşuna gitmeyen bir konuda tartışma açılmak istendiğini sezdiğinde karşı tarafla görüşmekten nadiren kaçındıkları; yine yöneticilerin öğretmenler arasında uyuşmazlığa neden olan konuları sık sık detaylı olarak gözden geçirdikleri söylenebilir. Okul müdürlerinin çatışma yönetimi stillerini kullanma derecesine ilişkin ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmen görüşleri cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre farklılık göstermekteyken sendikalılık durumuna göre farklılık göstermemektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/873
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadir Bozdeveci.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

22
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.