Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/968
Title: Koroner anjioplasti öncesi ve sonrası fiziksel fonksiyon, emosyonel statü ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Other Titles: The Assessment of physical function, emotional status and quality of life before and after coronary angioplasty
Authors: Kaş, Atiye
Advisors: Orçin Telli Atalay
Keywords: Koroner Anjioplasti
Fiziksel Fonksiyon
Emosyonel Statü
Yaşam Kalitesi
Coronary Angioplasty
Physıcal Function
Emotıonal Status
Qualıty of Lıfe
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma koroner arter hastalığı (KAH) olan katılımcılarının koroner anjioplasti öncesi ve sonrası fiziksel fonksiyon, emosyonel statü ve yaşam kalitesini değişimlerini incelemek amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya KAH tanısıyla takip edilen ve anjioplasti yapılması uygun görülen 70 gönüllü katılımcı dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 59,61±5,19 yıldı. Katılımcıların anjioplasti öncesi, anjioplasti sonrası 2. ve 6. haftalarda; 6 dakika yürüme, el dinamometre, yarı çömelme, tek ayak üzerinde durma, otur-kalk, 8 çizme, gövde fleksiyonu ve hamstring uzunluğu testleriyle fiziksel uygunlukları; Kısa Form Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği ile fiziksel aktivite düzeyi (FAD); Beck Depresyon Ölçeği ile emosyonel statüleri ve Ferrans ve Powers Yaşam Kalitesi İndeksi Kardiyak Versiyon ölçeği ile yaşam kalitesi değerlendirildi. Çalışmanın sonucunda koroner anjioplasti sonrası katılımcıların esneklik dışında tüm fiziksel uygunluk parametrelerinde, FAD’nde ve yaşam kalitesinde anlamlı artış bulunurken (p<0,05), Beck Depresyon skorlarında da anlamlı azalma olduğu görüldü (p<0,05). Bulgularımız gösteriyor ki; anjioplasti sonrası sağlanan revaskülarizasyon katılımcıların fiziksel fonksiyonlarında, emosyonel statülerinde ve yaşam kalitesinde iyileşmelere neden olabilir.
The aim of this study was to assess the physical function, emotional status and quality of lıfe of subjects with coronary artery disease (CAD) before and after coronary angioplasty. Seventy volunteers who had been referred for coronary angioplasty with the diagnose of CAD were included in the study. The mean age of sample was 59, 61±5, 19 years. The physical finess level of subjects was assessed by six minute walk, handgrip dynamometer, half squat, single leg stance, sit to stand, eight draw and sit and reach tests. The physical activity status was assessed using by Short Form of International Physical Activity Questionnaire. Emotional status was assessed using by Beck Depression Inventory and the quality of life was assessed by Ferrans and Powers Quality of Life Index Cardiac Version. The sample was evaluated three times: (1) before angioplasty; (2) after angioplasty (2nd week); (3) after angioplasty (6nd week). In the results obtained from this study showed that the scores in terms of physical function level except flexibility and quality of life improved significantly (p<0,05). However, Beck Depression Inventory scores of the sample decreased after coronary angioplasty (p<0,05). The findings indicate that revascularization after angioplasty lead to improvements in terms all outcomes measurements just evaluated in this study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/968
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Atiye Kaş.pdf2.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 27, 2024

Download(s)

176
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.