Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/969
Title: Sağlık çalışanlarının motivasyonunu etkileyen faktörlerin analizi
Other Titles: Analysis of factors affecting the motivation of health workers
Authors: Künarcı, Zehra
Advisors: Osman Kulak
Keywords: Motivasyon
Sağlık Çalışanı
Motivasyona Etki Eden Faktörler
Motivation
Employee Health
Motivational Factors Affecting
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Motivasyon kavramıyla, hayatın birçok alanında karşılaşılabilir. Özellikle çalışma hayatında kişilerin başarısı, motive olma ve verimli çalışabilmesine bağlıdır. İşletme veya kurumlarda çalışanların tek bir amaç doğrultusunda çalışmalarını sağlamak, kurumun faaliyetlerindeki başarısı açısından da önemlidir. İnsan yaşamında önemli bir yere sahip olan sağlık hizmetlerinin, kaliteli ve etkin olması, sağlık çalışanlarının çalışmalarına bağlıdır. Motive olmuş bir sağlık çalışanı, kurumsal çalışma performansının artmasını sağlar. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının motivasyonuna etki eden faktörler belirlenmiş ve bu faktörler dikkate alınarak motivasyonu artırıcı çalışmalara dair önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmada motivasyon, motivasyonu etkileyen faktörler, motivasyon teorileri, sağlık kurumları, sağlık çalışanları ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu etkileyen faktörler açıklanmıştır. Çalışmanın uygulama aşamasında ise demografik bilgiler, kurumsal hizmetler, çalışma ortamı, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, yönetim ve hastane içi iletişim konularını içeren toplam 44 soruluk anket çalışması yapılmıştır. Veriler test tekrar test yöntemi kullanılarak aynı kurum içine iki defa uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 17 program aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucuna göre mali teşviklerin gerekli olduğu ancak tek başına yeterli olmadığı görülmüştür. Ayrıca performans yönetimi, kariyer geliştirme, çalışma ortamı ve beceri geliştirme fırsatları, yöneticilerin çalışanlara verdiği değerleri sergilemeleri ve çalışana işe uygun sorumluluklar vermenin motivasyon üzerinde olumlu yönde etkili olduğu, mobbing faktörünün de olumsuz yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The concept of motivation, may be encountered in many areas of life. In particular, the success of people working life depends upon the work being efficient and motivated. Businesses or institutions to provide employees working on a single purpose, it is important for the success of the organization's activities. Which has an important place in human life, health services, that the quality and effectiveness depends on the work of health professionals. Motivated by a health professional provides an increase in the corporate operating performance. This study identified the factors that affect the motivation of health workers and some suggestions were made to work on enhancing motivation considering these factors. In this study motivation, factors affecting motivation, theory, health centers, explained the factors affecting the motivation of health workers and health workers. The demographic information is in the implementation phase of the study, corporate services, working environment, occupational health and safety, human resource management, total quality management, total 44-item survey including management and hospital communication issues was made. The data is used twice in the same institution using the test-retest method. The collected data were analyzed using SPSS 17 software. According to the study results it showed that it is necessary but not sufficient financial incentives alone. In addition, performance management, career development, working conditions and skills development opportunities are given to employees of the manager values merchandising and staff recruiting appropriate responsibilities to be effective in a positive way on the motivation of making, it has been concluded that there is a negative impact in the discrimination factor.
URI: https://hdl.handle.net/11499/969
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zehra Künarcı.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

784
checked on May 6, 2024

Download(s)

568
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.