Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1029
Title: Etkili okul yöneticisinin epistemolojik inançları ve bu inançların öğretmenlerin mesleki başarılarına etkisine ilişkin öğretmen algıları
Other Titles: The epistemological beliefs of effective school administrator and the effect of these beliefs on the teachers’ professional performance according to teacher’s perceptions
Authors: Hıdıroğlu, Yeliz Özkan
Advisors: Abdurrahman Tanrıöğen
Keywords: Etkili Okul Yöneticisi
Epistemolojik İnanç
Mesleki Performans
Effective School Administrators
Epistemological Belief
Professional Performance
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin algılarına göre etkili okul yöneticilerinin sahip olması gereken epistemolojik inançları belirlemek ve bu inançların öğretmenlerin mesleki performansına etkisini tespit etmektir. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Denizli ilinin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki devlet ortaokullarında görev yapan 345 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmanın amacı doğrultusunda uyarlanan ve 35 maddeden oluşan Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve vardamsal istatistik teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Öğretmenler, etkili okul yöneticilerinin; bir olaya ilişkin hemen karar vermeden önce durumu birkaç kez ele alarak iyice anlayan, mesleki gelişime yardımcı olacak uygulamaları destekleyen, bilimsel ve özgün düşünceleri önemseyen, gereken çaba harcanırsa zor durumların üstesinden gelineceğine inanan, okunan şeylerin doğruluğunu sorgulayan ve sözcüklerin tek anlamının olmayacağını düşünebilen kişiler olmasını beklemektedirler. 2. Etkili okul yöneticilerinin, yüksek epistemolojik inanca sahip kişiler olması beklenmektedir. 3. Epistemolojik inancı yüksek okul yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki performanslarına olumlu bir katkı sağladığı söylenebilir. 4. Öğretmenler, etkili okul yöneticilerinin ayrıntılara çok takılıp kalan, zor bir durumla karşılaşıldığında daha tecrübeli birine danışmaktan çekinen, sadece nitelikli bir sonuca ulaşılan işlerden hoşlanan kişiler olmasını istememektedir. 5. Öğretmenlerin, etkili okul yöneticisinin sahip olması gereken epistemolojik inançlara yönelik algıları kıdem yıllarına göre değişmektedir. 6. Sözel branştaki öğretmenler; sanat ve spor branşlarındaki öğretmenlere göre, etkili okul yöneticisinin tek bir doğrunun var olduğuna ilişkin epistemolojik inançlarının daha yüksek olmasını beklemektedir. 7. Eğitim fakültesi mezunu öğretmenler; diğer fakültelerden mezun öğretmenlere göre, etkili okul yöneticisinin öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna ilişkin epistemolojik inançlarının daha yüksek olmasını beklemektedir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, okul yöneticileri başta olmak üzere okul kültürünün diğer bileşenleri elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirilebilir. Ayrıca ileriki çalışmalarda farklı düzeylerdeki okul kültürlerindeki kişilerin sahip oldukları veya olmaları gereken epistemolojik inançlara yönelik karma yöntem araştırmaları yürütülebilir.
The aims of this study are to determine epistemological beliefs of effective school administrators and the effect of these beliefs on teachers' professional performance according to teachers’ perceptions. Survey model and quantitative methods were used in this study. The study’s sample was consisted of 345 teachers who are working in state schools in Merkezefendi and Pamukkale districts of Denizli during 2015-2016 education year. As the research data collection tool in the study, epistemological beliefs scale adapted for the purposes of study and consisting of 35 items was used. In this research, descriptive and inferential statistical techniques were used to analyze the data. According to the findings, the following conclusions were reached: 1) Teachers expect that effective school administrators are the persons who understand efficiently as considering a situation several times before they suddenly make a decision about it, support activities that helping professional development, care about scientific and original ideas, believe to overcome the difficult situation if necessary efforts are spent, question accuracy of what they read and think that words haven’t a single meaning. 2) Effective school administrators are expected to be persons who have high epistemological beliefs. 3) It is said that effective school administrators who have high epistemological beliefs may make a positive contribution to the teachers' professional performance. 4) Teachers don’t expect that effective school administrators are the persons who dealing with details of something too much, be afraid to seek advice of someone who is more experienced when they face with a difficult situation, and like works only reaching a qualifying results. 5) Teachers' perceptions about epistemological beliefs of effective school administrators vary to their year of seniority. 6) Teachers in verbal branch expect that higher effective school administrators’ epistemological beliefs about there is only one correct than teachers in arts-sports branch. 7) Teachers who graduated from the faculty of education expect that higher effective school administrators’ epistemological belief about that learning depends on talents than other teachers. According to the results of the study, people in school culture may be informed about these results. Also, future mixed method studies may be carried about with people working in different schools (i.e. schools in different levels) about dealing with their epistemological belief.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1029
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yeliz Özkan Hıdıroğlu.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 27, 2024

Download(s)

92
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.