Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1035
Title: Dil gelişimini destekleyici ebeveyn eğitim programının sosyo ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının dil gelişimine etkisi
Other Titles: The effects of parents education program promoting language development of socio economic level low parents children
Authors: Muslugüme, Emine
Advisors: Nesrin Işıkoğlu Erdoğan
Keywords: Ebeveyn Dil Eğitim Programı
Dil Gelişimi
60-72 Aylık Çocuklar
Okul Öncesi Eğitimi
Parent Language Education Program
Language Development
60-72 Months Old Children
Pre-School Education
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı; 5-6 yaş (60-72 ay) grubu çocukları olan ebeveynlere uygulanan dil gelişimini destekleyici ebeveyn eğitim programının çocukların dil gelişimine olan etkisini incelemektir. Bu araştırmada deneysel araştırma tekniklerinden öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Denizli il merkezinde Mili Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıflarına devam eden 5-6 yaş (60-72 ay) arasındaki 36 çocuk oluşturmaktadır. Çalışmada yer alan çocuklar iki gruba ayrılarak deney ve kontrol gruplarına yerleştirilmiştir. Araştırma kapsamında da Dil Gelişimini Destekleyici Ebeveyn Eğitim Programı (DDEEP) geliştirilmiş ve bu eğitim programı 10 hafta süresince deney grubundaki çocukların ebeveynlerine uygulanmış ve kontrol grubunda ebeveynlere yönelik herhangi bir işlem yapılmamıştır. Veriler ön-son testler ve kalıcılık testleri aracılığı ile toplanmıştır. Çocukların dil gelişim düzeyleri “TEDİL” ve “Peabody Resim-Kelime Testi” kullanılarak ölçülmüştür. 10 hafta süren uygulamanın sonunda iki gruptaki çocukların tamamına tekrar aynı testler son test olarak uygulanmıştır. Deney grubunda yer alan çocuklara ise 4 ay sonra aynı testler kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmıştır. Verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmıştır. Bu araştırmanın bulguları 5-6 yaş (60-72 ay) grubu çocuklarının ebeveynlerine uygulanan DDEEP’ in çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişiminde artış meydana getirdiğini göstermektedir. DDEEP uygulanan deney grubu çocukları ile kontrol grubundaki çocukların dil gelişim puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmıştır. Çalışma DDEEP ile eğitilen ebeveynlerin çocukları ile yaptıkları etkinliklerin çocukların dil gelişimleri üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymaktadır.
The aim of this study is to examine the effects of parent education program promoting language development for 36 children 5-6 years (60-72 months) old attending public kindergartens in Denizli participated in this study. Participant children were randomly distributed to the experiment and control groups. In the experimental group parents were educated through education program and in the control group no treatment were used. Before the study started the pretests were administrated to the children both experimental and control groups "Test of Early Language Development Scale" and "Peabody Picture Vocabulary Test” were used as pre and post tests to determine language development level of the children. 10 weeks parent education program treatment applied at the experimental group. At the end of this period, post tests were administrated both experimental and control groups. The research findings showed that parent education program had made positive contributions to 5-6 years (60-72 month) old children’s language development. The statistically significant differences were found the pre and post tests scores of the children at the experimental group. Additionally, the same significant differences were found between the experimental and control groups. This study revealed that parent education program promoting language development had positive effects on children’s language development and contributed to related literature.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1035
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emine Muslugüme.pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

738
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

1,582
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.