Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1039
Title: Alerjik rinit çalışmalarında bir model önerisi (izole ardıç polen duyarlılığı)
Other Titles: A model proposal for allergic rhinitis studies (juniper pollen monosensitivity)
Authors: Şimşek, Ferhat
Advisors: Bülent Topuz
Keywords: Alerjik Rinit
Ardıç Poleni
Duyarlılık
İzole Ardıç Polen Duyarlılığı
Allergic Rhinitis
Juniper Pollen
Sensitivity
Isolated juniper pollen Sensitivity
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Polen maruziyet odaları (PMO), hastaların yüksek ölçüde standardize edilmiş çevre koşulları altında stabil ve yeniden üretilebilir bir allerjene maruz bırakıldığı kapalı bir sistemdir. Bu sistem alerjik rinit patofizyolojisinin aydınlatılmasında, yeni medikal tedavi araştırmalarının yapıldığı çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışma, birçok dezavantajı olan bu suni deney ortamında yapılan temel ve klinik bilimsel çalışmaların doğruluğunun araştırılması ve karşılaştırılmasında etkin bir doğal ortam modeli olabilir mi sorusuna yanıt bulmak amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: İzole ardıç polen duyarlılığı olan 14 hastadan (7 Erkek,7 Kadın ) ortalama yaş: 43.64±10,37, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren günlük alerjik rinit semptom skorlaması yapmaları istendi. Ortalama takip süresi: 10,71±2,43 hafta olarak izlendi. Ardıç polen takvimi Lanzoni cihazı kullanılarak çıkartıldı. Meteorolojik veriler meteorolojik il müdürlüğünden alındı. Sonuçlar: Ardıç polenizasyonun zamanı Ocak 4. hafta–Eylül 4. hafta arasında görüldü. Ardıç polen düzeyi pik zamanı Mart ayı olarak görüldü. Hastaların total semptom skorları(TSS) ile polen miktarı arasında anlamlı korelasyon görüldü (p=0,006;r=0,67). Ardıç polen eşik değer 6-8 polen tanesi/m3 olarak bulundu. Polen miktarı ile sıcaklık arasında pozitif yönde güçlü ilişki (p=0,002;r=0,739), nem oranı ile negatif yönde anlamlı ilişki görüldü (p=0,008;r= -0,653). Ardıç polenlerin mevsimsel olarak polen takvimine göre en erken salınan polen olması, Ocak ayından şubat sonuna kadarki sürede eşlik eden polen birlikteliği olmayışı, ardıç polenlerin toplanabilir ve sayısal verilerle gösterilebilir olması, toplumda anlamlı sayıda izole ardıç poleni duyarlı hasta olması, alerjik rinit semptomları ile polen miktarı arasında güçlü bir korelasyon oluşu, ardıç poleni ile çapraz reaksiyon gösteren zeytin, dişbudak ve çimen polen gruplarının mevsimsel olarak daha geç polenizasyon yapıyor olması nedeniyle doğal ortamla birebir ilişkili olarak alerjik rinit tanı, tedavi ve takiplerinde doğal bir model oluşturmaktadır.
Background: Environmental Exposure Chambers (EEC), is a closed system where patients are exposed to a stable and reproducable allergen in highly standardized environmental conditions. This system is being used in research of new medical treatment and enligtening pathophysiology of allergic rhinitis. This study is planned to ascertain whether a “natural environmental model” efficient in researching and comparing the validity of clinical and experimental studies that are conducted in these artificial experiment environment which have many disadvantages. Design and Method: 14 juniperus pollen monosensitive patients (7 male, 7 female) with a mean age of 43.64±10,37 are asked to fill an allergic rhinitis symptom score sheet. Mean follow-up time was 10,71±2,43 weeks. Juniperus pollen calendar is established by Lanzoni device. Meteorological data was obtained from the city directorship. Results: The season of juniper pollination was between 4th week of January to 4th week of September. Juniperus pollen level peak season was the month of March. We found a positive correlation between total symptom scores (TSS) and pollen level (p=0,006; r=0,67). The threshold level for juniperus pollen was 6-8 pollen particles / m3. Pollen levels was strongly correlated with temperature levels (p=0.002; r=0,739) and had a negative correlation with humidity (p=0,008; r=-0,653). Juniperus pollens being the first pollen in the seasonel pollen calendar; could be collected and measured quantitively; there are no accompanying pollens, between January and the end of February, in the environment; there are enough number of patients with isolated juniperus pollen sensitivity in the community; the strong correlation between allergic rhinitis symptoms and pollen levels; late seasonal pollination of cross reacting olive, ash tree and grass groups provide evidence for juniperus pollens to be used as a natural model for allergic rhinitis diagnosis, treatment and follow-ups.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 11.04.2014 tarihli 2014TPF007 sayılı kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1039
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ferhat Şimşek.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 27, 2024

Download(s)

376
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.