Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1043
Title: Ultrason rehberliğinde İnternal Juguler Ven Kanülasyonu uygulamasında uzun aks, kısa aks ve oblik aks prob pozisyonlarının karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of long axis, short axis and oblique axis approaches in ultrasound guided Internal Juguler Vein Cannulation
Authors: Akbulut, Mert
Advisors: Ercan Lütfi Gürses
Keywords: Ultrason
İnternal Juguler Ven
Uzun Aks
Kısa Aks
Oblik Aks?
Ultrasound
Internal Jugular Vein
Long Axis
Short Axis
Oblique Axis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Santral venöz kateterler kritik hasta yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Yapılan araştırmalar, santral venöz kanülasyon sırasında ultrason (US) kullanımının başarı oranlarını artırdığını, komplikasyonları ise azalttığını göstermektedir. Ultrason rehberliğinde internal juguler ven (İJV) kanülasyonu için çeşitli görüntüleme yaklaşımları tanımlanmıştır. Bu çalışmada US rehberliğinde internal juguler ven (İJV) kanülasyonu uygulamasında kısa, uzun ve oblik aks prob pozisyonlarının başarı oranları, işlem süreleri ve komplikasyonlarını araştırmayı amaçladık. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanelerinde genel anestezi alan 153 hasta randomize olarak kısa aks (n=51), uzun aks (n=51) ve oblik aks (n=51) olmak üzere üç guruba ayrıldı. Hasta gruplarının demografik verileri yanısıra işlem başarı oranları, işlem süreleri, iğne deneme sayıları, tek iğne geçişinde başarı oranları ve komplikasyonları incelendi. Ultrason rehberliğinde gerçekleştirilen İJV kanülasyonunda gruplar arasında demografik veriler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Gruplar arasında işlem süresi, ilk iğne geçişindeki başarı, iğne deneme sayısı ve başarı oranları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Komplikasyonlar incelendiğinde posterior duvar yaralanması açısından kısa aks grubunda, uzun ve oblik aks gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) farklılık saptandı. Sonuç olarak; kısa aks prob pozisyonunda iğne görünürlüğü, oblik ve uzun aks prob pozisyonuna göre daha kötüdür. Kısa, uzun ve oblik aks prob pozisyonlarının birbirlerine olan üstünlüklerinin değerlendirilebilmesi için gelecekte yapılacak randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Central venous catheters are an integral part of the management of patients who have critical illness. Published studies have demonstrated that the use of US for central venous catheterization has increased the access rate. Various viewing approaches for Ultrasound-guided internal jugular vein (IJV) cannulation has been defined. The purpose of our study was, to asses and compare the short, long and oblique axis probe positions in terms of success rates, processing times and the complications for internal jugular vein (IJV) cannulation under US guidance. 153 patients which had general anesthesia in Pamukkale University Medicine Faculty Hospital operating rooms, randomized short axis (n = 51), long axis (n = 51) and oblique axis (n = 51) were divided into three groups. In addition, the demographic data, processing success rates, processing time, number of needle passes, first needle pass success rates and complications of the patient groups were analyzed. Ultrasound guidance among the groups in the IJV performed cannulation in terms of demographic data, there was no statistically significant difference. There was no significant difference in processing time, first needle pass succes, number of needle passes and succes rates between three groups. In term of complications, three were more posterior wall puncture in short axis grup than long and oblique axis group and also found statically significant diffrence between the groups (p=0,001). We concluded that; short axis probe position needle visibility is worse than oblique and long axis probe position. Short, long and oblique axis probe positions for the superiority of each other in future randomized controlled trials are needed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1043
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mert Akbulut.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 6, 2024

Download(s)

488
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.