Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1047
Title: Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
Other Titles: A research on relationship between organizational justice perception and organizational commitment
Authors: Uçar, Pınar
Advisors: Sabahat Bayrak Kök
Keywords: Örgütsel Adalet
Örgütsel Bağlılık
Organizational Justice
Organizational Commitment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Örgütsel adalet kazanımların, prosedürlerin ve yöneticiler tarafından çalışanlara gösterilen kişilerarası davranış ve iletişimin adil olarak algılanmasını ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık, çalışanların örgütün hedef ve değerlerini benimsemesi, örgüt yararına fazla olarak çaba harcaması ve örgütte kalma arzusudur. Bu çalışmanın amacı örgütsel adaletin örgütsel bağlılık ile ilişkisinin olup olmadığını analiz etmektedir. Ayrıca, dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaleti ile duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığı arasındaki ilişkiler korelasyon ve regresyon analizleriyle test edilmiştir. Analiz sonuçları ile dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaletinin duygusal bağlılığı ve normatif bağlılığı anlamlı ve pozitif yönde etkilediği; fakat dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaletinin devam bağlılığını anlamlı ve negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık boyutlarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği t testi ve Anova ile test edilmiştir. Bu kapsamda örgütsel adalet boyutları medeni duruma, eğitim durumuna, unvana ve çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Örgütsel bağlılık boyutları medeni duruma, yaşa, eğitim durumuna, unvana ve çalışma süresine göre farklılık göstermektedir.
Organizational justice is refers to people’s perception of fairness of outcomes, procedures and ınterpersonal treatment and communication by managers to employees. Organizational commitment is to adopt the objectives and values of organization by employees, spending extra effort for the benefit of organizations and desire to remain in the organization. The aim of this study is to analyze whether organizational justice impact on the organizational commitment. Also the relations between distributice justice, procedural justice, ınteractional justice and affactive commitment, continuance commitment, normative commitment was tested by correlation and regression analyses. According to results of analysis, distributice justice, procedural justice, ınteractional justice affect affactive commitment and normative commitment significantly and positively; but distributice justice, procedural justice and ınteractional justice affect continuance commitment significantly and negatively. In addition, the study was tested by t-test and ANOVA to showing whether the significant difference in the perception of organizational justice and organizational commitment dimension according to demografic factors. In this context, organizational justice dimensions differs from according to marital status, education level, title and duration on work. Organizational commitment dimensions differs from according to marital status, age, education level, title and duration on work.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1047
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pınar Uçar.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

212
checked on May 27, 2024

Download(s)

630
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.