Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1056
Title: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sosyal bilgiler eğitiminde kullanılması hakkında öğretmen görüşleri (Antalya İli Örneği)
Other Titles: Teacher views about the use of data and communication technologies in social studies education (Sample of the Province of Antalya)
Authors: Aydın, Muhammet Buğra
Advisors: Nurettin Bilgen
Keywords: Eğitim Teknolojisi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Öğrenme Ortamı
Education Technology
Communication and Information Technologies
Learning Environment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Antalya ili merkez ilçelerinde görev yapan ilköğretim Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet, yaş, öğretmenlik mesleğindeki hizmet yılı, bilgisayar ile ilgili herhangi bir kurs ya da hizmetiçi eğitim alma vb. özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğine dair elde edilen veriler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Antalya ili merkez ilçelerinin, ilköğretim okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Elde edilen listeye göre araştırmanın yapıldığı tarihte evren kapsamında yer alan toplam öğretmen sayısı 200’dür. Araştırma evreni örneklem olarak alındığından, ayrıca bir örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmada anketi geçerli sayılan 198 ilköğretim Sosyal Bilgiler öğretmeninin verileri değerlendirilmiştir. Verileri toplamak amacıyla, tezin konusu ile ilgili literatür taraması yapılarak görüş ölçeği formu geliştirilmiştir. Geliştirilen anket yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini ne sıklıkla kullandıklarını belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yazılımları derslerinde ne sıklıkla kullandıklarını belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yazılımlar hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Dördüncü bölümde, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ile bütünleştirilmesi sürecinde karşılaşılabilecek bazı zorlukları belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Beşinci bölümde ise Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ile daha iyi bütünleştirilebilmesi için yapılması gerekenleri belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Altıncı bölümde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojik yeterliliklerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Yedinci bölümde ise araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kişisel bilgilerine yönelik sorular yer almaktadır. Verilerin analizi için SPSS 17.0 For Windows programı kullanılmıştır. Anketin her bir maddesine verilen cevaplar kendi içinde sınıflandırılmış ve programa aktarılırken sayısal değerlerle temsil edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde gibi betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. Verilerin dağılımının belirlenmesi için Kolmogorov Smirnov (K-S) sınaması yapılmış bunun sonucunda verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Bu yüzden parametrik olmayan testlerden yararlanılmıştır. Faktör Çıkarma için temel bileşenler analizi, döndürme için Varimax yöntemi, örneklemin faktör çıkarmaya uygunluğunun araştırılması için Kaiser-Meyer Olkin Örneklem Büyüklüğü Testi ve Bartlett's Küresellik Testi uygulanmıştır. Güvenirlik analizi için Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılmıştır. İlişki analizinde Spearman's Rho korelasyon katsayısı, karşılaştırmalar için ise parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca verileri kullanılabilir hale getirmek için aritmetik ortalama, frekans, yüzde, standart sapma hesaplamaları yapılmıştır. Güvenirlik testleri için Cronbach’s Alpha değeri bulunmuştur. Araştırmanın anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: •Araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenlerin tamamı bilgisayar teknolojisine gereksinim duymakta, gerekliliğini kabul etmekte, bilgi ve iletişim teknolojileri’ ne ilişkin olumlu görüş göstermektedirler. •Evinde bilgisayarı ve interneti olan, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan Sosyal Bilgiler öğretmenleri bilgisayarı daha iyi tanıyıp derslerinde kullanabilmektedirler. •Üniversitede bilgisayar dersi alan, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan Sosyal Bilgiler öğretmenleri bilgisayarı daha çok kullanmakta ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha çok yaralanmaktadırlar. •Öğretmenlerimizin bilgisayar kullanmayı öğrenmede istekli olduğu sonucuna varılmıştır. •Öğretmenlerin hemen hemen tamamında bilgisayar ve internet bağlantısı bulunmaktadır.•Öğretmenler arasında dersleriyle ilgili yararlı forumları takip ettikleri ve bu sitelerdeki interaktif eğitim materyallerini kullandıkları tespit edilmiştir.
In this research, the data concerning whether the views regarding information and communucation technology of the primary-school social studies teachers doing duty in Antalya differ from in terms of gender, age, employment year in teacher profession, taking any courses or service education about computers have been observed and interpreted. The social studies teachers working in primary institutes in Antalya form the universe of the research. According to the obtained list, the total number of teachers within the universe, on the date when the research was done, was 200. As the research universe has been taken as a sample, no other extra sampling way has been taken. In the research, the data of 198 primary-school social studies teachers whose surveys have been considered valid have been evaluated. With the purpose of collecting the data, a view scale form has been developed. The developed scale consists of seven sections. In the first section, there are questions that are aimed at the personal knowledge of the teachers who have taken the survey. In the second section, there are questions to detect how often they use informatic technologies. In the third section, there are questions directed to identify the knowledge levels of teachers about the softwares. In the fourth section, there is a question to detect how often they use the softwares in their lessons. In the fifth section, questions have been asked to determine some difficulties that can be faced through the integrating process of informatic technologies with education. In the sixth section, questions to determine what is needed to be done to integrate the informatic technologies in a much better way with education have been asked. In the seventh section, questions to detect the technological proficiency of teachers have been asked. For the analysis of the data, ‘’SPSS 17.0 For Windows’’ has been used. Answers given to each article of the survey have been classified in themselves and represented in numeric values while being transferred to program. In the process of solving the data, descriptive statics such as frequency, arithmetic means, standard deviation and percantage have been made use. In order to determine the division of the data, Kolmogorov Smirnov (K-S) testing has been done and, as a consequence of this, it has been seen that the data have not been distributed in a normal way. Therefore, non-parametric tests have been taken advantage. Basic components analysis for Factor Extraction, Varimax method for rotating, Kaiser-Meyer Olkin Sampling Size Test to research the suitability to sampling factor extraction and Bartlett’s Globularness Test have been carried out. For the trustworthiness analysis, Cronbach’s Alpha Coefficient has been used. In the relationship analysis, Sperman’s Rho Correlation Coefficiency; and for comparisons, Mann-Whitney U Test from non-parametric tests have been used. Besides, in order to make the data useable, average, frequency, percentage and standard deviation calculations have been made. For trustworthiness tests, Cronbach Alfa Value has been found. Meaningfulness of the research has been recognised as 0.05. The findings obtained as a result of the research can be summarized as follows: •All of the social studies teachers who have taken part in the research feel the need of computer technology, accept its necessity and show positive views related to information and communucation technology. • Social studies teachers doing information and communucation technology who have computer and also internet at home can familiarise the computer and use it better. • Social studies teachers doing information and communication technology who have already taken the computer course at the university and have a computer and internet at home use the computer more often and benefit more from information and communication technology.•It has been concluded that our teachers are eager to use the computer. There is computer and internet connection between almost all of the teachers. •It has been determined that the teachers follow up the useful internet forums related to their lessons and they use the educational interactive materials in these websites.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1056
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammet Buğra Aydın.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay Sayfası.pdf22.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Etik Sayfası.pdf24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 6, 2024

Download(s)

76
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.