Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1063
Title: Alzheimer hastalığında Sistein Katabolizması: Nörodejenerasyonda Sülfit molekülünün olası rolünün araştırılması
Other Titles: Cysteine Catabolism in alzheimer's disease: Investigation of possible role of Sulfite Molecule on Neurodegeneration
Authors: Vural Küçükatay
Ekbiç, Yusuf
Keywords: Nörodejenerasyon
Alzheimer Hastalığı
Oksidatif Stres
Sülfit
Sülfat
Neurodegeneration
Alzheimer’s Disease
Oxidative Stress
Sulfite
Sulfate
Issue Date: Jul-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Nörodejeneratif hastalıkların önemli bir ortak özelliği bozulmuş kükürt içeren aminoasit metabolizmasıdır. Bu bozukluğun kanıtı ise yine bu hastaların plazmalarında artmış olarak bulunan homosistein düzeyidir. Nörodejenerasyonda homosisteine ilaveten plazma sistein düzeyinin arttığı, sülfat düzeyinin ise azaldığı bilinmektedir. Sistein katabolizmasının son reaksiyonu olan sülfit’in sülfata çevrilme aşamasında bir bozukluk olabileceği hipotezi ile Alzheimer Hastası (AH) (32) ve kontrol grubu (31) olarak belirlediğimiz sağlıklı bireylerden kan örnekleri alındı. Plazma sülfit düzeyleri Ultra Performanslı Sıvı Kromatografi–Tandem Kütle Spektrometresi (UPLC-MS/MS) kullanılarak ölçüldü. Aynı kanlardan elde edilen serumdan ise sülfat, total antioksidan düzeyleri (TAD), total oksidan düzeyleri (TOD) ticari kitler ile ölçüldü. TAD ve TOD değerleri kullanılarak oksidatif stres indeksi (OSİ) hesaplandı. TAD açısından AH ve kontrol grubu arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı. TOD ise kontrol grubunda AH grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuşsa da, OSİ’nin AH grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. AH grubunun sülfat düzeyi ise kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük iken, sülfit düzeyinin önemli oranda arttığı bulunmuştur. Özetle, çalışmamızda AH’da artmış bir oksidan stres bulunmazken, artmış sülfit ve azalmış sülfat düzeylerinin bulunmuştur. Bu bulgular AH’da transsülfürasyon yolağında bir sorun olabileceğini güçlü bir şekilde vurgulamıştır.
Neurodegenerative disease shares one important feature that is a disorder in metabolism of sulfur-containing amino acids. The evidence for this disorder is elevated plasma levels of homocysteine in patients with neurodegenerative disease. In addition to elevated plasma homocystein level, Some clinical studies have also found increased plasma cystein and decreased sulphate level in patients with Motor neuron disease, Parkinson’s and Alzheimer’s disease. The aim of this study was to investigate a possible defect the transsulfuration pathway which convert to sulfite to sulfate. For this purpose, Alzheimer's disease (AD) (32) and healthy control groups (31) were used. Blood samples were taken from groups and The following parameters were evaluated: plasma total oxidant status (TOS), total antioxidant status (TAS) and sulfate level by using a commercial kit. The ratio of TOS to TAS was accepted as OSI. Plasma levels of sulfide were measured using an ultraperformance liquid chromatographıc tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). There is no statistically significant difference between the AD and control groups in terms of TAS. Although TOS value in AD group were found to be statistically significantly higher compared to the control group, OSI value did not chance in all groups. While sulfate level of the AH group were statistically significantly lower compared to the control group, levels of sulfites was found to be significantly increased. In summary, these findings strongly emphasized that might be a problem with the pathway transsulphuration in AD.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.(Proje No:2014SBE017).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1063
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yusuf Ekbiç.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

118
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.